is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

biedig nederknielde, en wacht u voor de gladde tong der Christenen. Doch het is thans reeds laat, begeven wij ons nu ter ruste, om morgen vroeg reisvaardig te zijn."

HOOFDSTUK V.

l'arijs, die thans zoo groote en machtige stad, die stad, waarin zoo vele gruwelen gepleegd zijn, die stad van beschaving en revolutie, die stad van verlichting en zedeloosheid, leverde in de zevende eeuw een geheel ander voorkomen dan thans op. Zij had de uitgestrektheid niet, welke zij thans bezit, en vergeefs zoude men naar de ruime pleinen en die schoone breede straten zoeken, welke men er thans aantreft. De straten waren nauw en morsig, de muren hecht en stevig en hier en daar vertoonde zich een Christenkerk, hoewel al de inwoners het Christelijk geloof nog geenszins waren toegedaan; want Clodovaeus of anders gezegd Lodewijk, was de eerste Frankische Koning, die, op aandrijven zijner echtgenoote Clotilde, een dochter des Konings van Bourgondië, de leer des Christendons omhelsde. Doch hoewel dan ook al de inwoners van Parijs nog niet ten volle gezegd kunnen worden Christenen te zijn, was het getal dergenen, die het heidendom waren toegedaan, nogthans zoo klein, en hielden zij hun godsdienst zoo geheim, dat men bijna zeggen kan, dat Parijs alstoen reeds door het licht des Christelijken geloofs bestraald werd.

Het paleis des Konings, een versterkt gebouw, ver-