is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ze dan nog heden liooren, en hoop u bij dat gehoor tegenwoordig te zien. Ook u, mijn waarde muntmeester! doe ik hetzelfde verzoek, ten einde wij onze zaken, zoodra het verhoor zal afgeloopen zijn, verder te kunnen voortzetten." Toen beval hij het gezantschap binnen het paleis te laten, en verwijderde zich, ten einde zich met zijn koninklijk gewaad te tooijen.

HOOFDSTUK VI.

Het is in de groote zaal van het koninklijk paleis , dat wij Koning Dagobert wedervinden. Deze zaal was niet alleen de grootste , maar tevens de prachtigste van het geheele paleis. Dezelve was langwerpig vierkant, en gewelfd; rondom den wand hingen zilveren armblakers, achter eiken van welke zich een kleine metalen spiegel bevond, om den glans van het licht, wanneer de zaal bij avond gebruikt werd, te verhoogen. De wanden zeiven waren daar, waar zij niet met wapenrustingen of schilden behangen waren, wit gepleisterd, en de tallooze balken, die het gewelf onderschraagden , vau donker gekleurd eikenhout. Des daags ontving de zaal het licht door een rij boogvormige vensters, waarvoor kostbaar gewerkte gordijnen hingen. Boven de vleugeldeur, die zich aan den ingang bevond, ondekte men een zonderling werktuig, dat de plaats onzer klokken vervulde. Het was een stevige zilveren armblaker, waarop, niettegenstaande het midden