is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De menigte had de kerk reeds verlaten, eu wachtte aan den ingang den nieuwen broeder op, ten einde hem met zijn bekeering van het Heidensche tot het Christelijke geloof geluk te wenschen.

Doch toen hij voorbij de plaats kwam, waar de onbekende, die hem geen oogenblik uit het oog verloren had, nog steeds tegen den pilaar geleund stond , sprong deze eensklaps op, greep den jongeling bij do borst, en wilde hem met een dolk, dien hij in rechtervuist geklemd hield, doorboren. Doch eensklaps bleef hij staan, ,/Thille!" riep hij, //neen, dooden kan ik u niet... maar gij zijt vervloekt! Gij hebt de Goden uwer vaderen verlaten, Thille! gij hebt geen vader meer."

Dit gezegd hebbende, wierp hij de dolk verre van zich, ijlde heen , en verdween weldra onder de menigte.— Die man was Altane.

HOOFDSTUK XIV.

Niet alleen in Frankrijk , maar ook in ons Vaderland, nam het Christelijk geloof meer en meer de overhand, en hetzelve vond in Koning Dagobert een krachtigen en veel vermogenden steun. Hij toch stichtte te Utrecht een Christelijke kerk en wijdde dezelve den Heiligen Apostel Thomas toe.

Zonder ons met gissingen naar den juisten tijd dezer stichting te willen bezig houden, of trachten te onderzoeken, of deze kerk wel de eerste was, welke

12'