is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Almachtige u eenmaal vergeven zal, wanneer gij weigert uw evenmensch, uw broeder te vergeven? Wij menschen z"i)digen dagelijks veel meer tegen den hoogen God, dan de eene inensch ooit tegen den anderen zondigen kan!"'

Maar, eerwaarde Vader!" riep Rolla, //gij weetniet, wat hij misdreef tegen mij!'"

wHy kan niet meer tegen u misdreven hebben, dan wij dagelijks tegen den hoogen God misdrijven, en toch haat de Almachtige ons niet, neen bemint ons en heeft ons lief. Ziet," ging hij, op het Christusbeeld wijzende, voort, 'dezen zond hij 0119 als een bewijs zijner liefde, en Hij, die als het offer, voor het door ons bedreven kwaad, stierf, leerde ons: Hebt uwe vijanden lief, zegent ze, die u vloeken. Rolla ! gij zijt Christen, vergeet dit nimmer."

Kolla zag eenige oogenblikken in diep gepeins verzonken voor zich. Toen schudde hij het hoofd. „Heb uw vijanden lief, neen, eerwaarde Vader! dat gebod is te zwaar. Ik zal u met mijn geheele geschiedenis bekend maken, en oordeel dan zelf, of mijn haat, de dorst naar wraak, die in mijn boezem huisvest en dien bijna verscheurt, onbillijk is.

z/Mija oudere broeder en ik, zijn de eenige telgen, die den gelukkigen echt mijner ouderen versierden. Gij weet, eerwaarde Vader! 1'riesland was de grond, die mij zag geboren worden, daar rusten mijn ouders in het stille graf, en daar woont hij, hij, dien ik haat met een nooit te dooven haat. Doch ik zal vervolgen. Reeds vroeg ontrukte de dood mij mijn teeder zorgende moeder, en mijn broeder en ik waren de eenigen, die mijn vader overbleven. Toen ik den