is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cliester (l) gevolgd werd. 01' deze wijze goed dan niet goed was, wil ik niet beslissen, even min als de gegrondheid of ongegrondheid zijner redeneringen^ genoeg zij het, dat hij met dezelve vele Saksers en Friezen tot het Christendom overhaalde, hoewel hierbij veel toebracht, dat hij, zoo als zij zeiden, met hen van éénen bloede herkomstig was.

HOOFDSTUK V.

Den volgenden morgen leverde Attiugohem eeu tafereel van drukte en gewoel op. — Monnikken en eenige soldaten, die Pepyn aan Bonifacius ter bescherming gezonden had, mengden zich onder de talrijke bedienden, die druk bezig waren inet kisten en pakken in te schepen in de vaartuigen, welke in den Vechtstroom lagen.

liet ontbrak ook niet aan geschreeuw, getwist en gevloek, hetwelk reeds van de oudste tijden aan niet liet schepen en ontschepen schijnt verbonden te zijn geweest; elk had iets te bevelen, en hij, die het meeste drukte en geschreeuw te weeg bracht , was de eerwaardige vader i'ulrad, aan wien de zorg om 's Bissehops boeken over te voeren, was opgedragen; doch daar hij eerst ijverig bezig was geweest, om den wijn in te schepen, zoo vergrootte dit zijn lastige drukte en beweging niet weinig. »Ik zeg op zij,"' riep hij, aanbonzende tegen eeu

(1) Epistula Damelis, inter Bonif, p. 70 8(1.