is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit mijn schuilplaats te voorschijn, sprong door een Yenster, hetwelk zich in de nabijheid bevond, /.onder dat Gundebald of Frisa zulks gewaar werd; doch hoe omzichtig ik mijn vlucht ook bewerkstelligd had, zoo ontsnapte zulks echter den honden niet, die, toen zij mij door het venster zagen verdwijnen , een vreeseüjk geblaf aanhieven, en een derzelve kroop tot onder het net, alwaar hij mijn muts, die in mijn schuilplaats was blijven liggen, als ware dit kleedingstuk mijn persoon, met voorbeeldelooze trouw bleef bewaken.

„Ek vreesde, (lat indien Gundebald, die mijn tegenwoordigheid reeds bemerkt had, mijn afwezigheid mocht gewaar worden, mij zoude vervolgen, en daar de nacht donker en ik weinig met de wegen bekend was , besloot ik liever op een dicht bij liet venster staanden boom den nacht door te brengen, dan mij in het onzekere op een mij onbekend pad te wagen, wel wetende, dat mijn broeder mij zoo dicht niet in de nabijheid zoude zoeken.

,,Ik beklom dus den boom, en vandaar was ik getuige van een schrikkelijk schouwspel. Rauwelijks had Gundebald zich met zijn echtgenoote ter rust begeven, toen hij, wanende, dat Frisa sliep, in stilte opstond, zijn knijf nam en op de plaats toeijlde, waar hij meende, dat ik verborgen was. — Op hetzelfde oogenblik sprong Frisa op hem toe; doch al hare smeekingen, al hare gebeden waren te vergeefs. Het moordend staal, waarmede hij zijn broeder dacht om te brengen, daalde neder, en doodde in plaats van mij den trouwen hor.d, die, zoo als ik u gezegd heb, onder het net was blijven liggen, om mijn muts te bewaken.