is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rolla had in weinige oogenblikken zijn zonderlinge ontkoming aan zyn broeder medegedeeld, toen hief hij de oogen nogmaals ten hemel, en bad voor zijn broeder; want hij was een oprecht geloovige, een oprecht Christen, die voor zijn vijanden bad.

Doch nauwelijks had hij geüindigd, of de Fries, al zijn krachten bijeenrapende, deed een poging om zijn broeder te doorsteken. „Ik haat u eeuwig!" brulde hij nogmaals, en blies den l;iatsten adem uit.

Welk een onderscheid tusscheu liet sterven van dezen en dat van den vromen Bisschop Bonifacius.

Het was onmogelijk, dat de Friezen het Christendom geheel uit hun land konden bannen, de leer des Gekruisten vond hoe langer hoe meer bijval en tevens een ijverigen voorstander in een der rijkste landeigenaars, Rolla gcheeten. Die Rolla, zegt de Kronijk, was vroeger een der volgelingen van Bonifacius geweest , en was, na den moord van dezen, gehuwd met de weduwe zijns broeders, een der hevigste vervolgers der Christenen, welke bij dien moord, door een pijl getroffen, gesneuveld was.

„Hun huisgezin verdiende terecht," voegt er de Kronijk bij, „den naam van een Christelijk huisgezin, orde en eendracht heerschten in hetzelve. En de kinderen, die den echt bekroonden , vonden in Rolla en zijn schoone echtgenoote Frisa, die echter bij den doop den naam van Magdalenaontving, deduidelijkste voorbeelden vnn Christelijk geloof en Christelijken levenswandel