Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q H-, — CH Q ffh — CH

I! II

NO ff HON

henzalsynaldüxim benzalantioxiin

of ^3-benzaldoxim of K-henzaldoxim

Bij dc inwerking van hydroxylamiue op benzaldehyd vormt zich eerst de ^-vorm, die door behandeling met zoutzuur en ontleding van het gevormde chloorhydraat met soda in de /3-vorm overgaat.

Benzalsynaldoxim gaat door wateronttrekkende stoffen (b.v. azijnzuuranhydride) over in het nitril:

C\ tlC N

In dezen vorm staan OU en ff n.1. het dichtst bij elkaar en kunnen zij dus als water uittreden, hieraan herkent men de synaldoximen.

Reductie van benzaldehyd'. De aromatische aldehyden gaan door reductie b.v. met natriumamalgaam deels over in dc overeenkomstige alkoholen, deels vormen zij glykolen van de diphenylaethaangroep. Benzaldehyd reageert b.v. als volgt:

, = O / OH

cc //, C gaat eerst over in ffs C

" " ' \ H.

Nu verecnigen zich twee zulke moleculen door middel van de nog vrije bindingen, hierdoor ontstaat:

ff ff

^n^s- ^ ~ C. C, Hh » hydrobenzoïne.

OII OH

Over het ontstaan van hydrobenzoine kan men zich ook de volgende opvatting vormen. Het ontstaat ook wanneer bij benzaldehyd, opgelost in aethcr, natrium gevoegd wordt :

= O ( O Na\

2 C» /7- C _ H + 2 Na *> l C6 ffs C /f J

Wanneer hierop water inwerkt, ontstaat hydrobenzoïne / O Na \

( c\ Jh C ) -+- 2 //2 O » i Nd Off +

V H / . H ff

+ C.H,C- C.CeHs OH OH

Sluiten