is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hit gaat door smelten met kali over in indoxyl:

-V//.C //;!.! coo // ( // _ Nir

c\ oXoir. '6 <a)/f,/

indoxyl.

Door oxydatie aan de lucht in alkalische oplossing, ontstaat hieruit indigo.

Door dc gelijktijdige aanwezigheid van eene amiüo- cn eene carboxylgroep, kan het anthranilzuur als zuur en als base reageeren; het vormt b. v. zouten met zwavelzuur en zoutzuur «ure zout geeft eene gekristalliseerde verbinding met I te/,) cn ook vormt het metaalzouten, waarvan vooral het moeilijk oplosbare koperzout ter karakteriseering dienst

oet (door iVa, S kan men het zuur weer uit het O,-zout in vrijheid stellen).

Vele esters van het anthranilzuur worden in kostbare parumerien gebruikt; de methylester komt in de natuur voor «n dc vluchtige oliën van de jasmijn cn oranjebloesem. Homologen van benzoëzuur.

In de nomenclatuur der mcthylhomologen bestaat geen

eenheid, de zuren, die ontstaan door oxydatie van de xylolen

worden toluylzuren genoemd, de één C//3-groep rijkere

zuren noemt men xylylzuren; deze namen herinneren dus

aan de koolwaterstoffen, die door CO., afsplitsing uit dc zuren ontstaan, b. v. :

C //3. //4. COOH : toluylzuur,

(C ƒƒ,),. ce COÜH: xylylzuur.

Maar ook noemde men dc monocarbonzuren, die door oxydatie van een koolwaterstof met meerdere methylgroepen ontstaan, naar deze koolwaterstoffen, terwijl zij volgens bovenstaande nomenclatuur hadden genoemd moeten worden naaide koolwaterstof, die er door CO,-afsplitsing uit ontstond zoo wordt het zuur verkregen door oxydatie van mesityleen 10 ' (« '^3 COOH, mesityleenzuur genoemd.

I>ezc zuren hebben geen bijzondere beteekenis.