Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na zijn laatste gezegde toe. Daar zij iets van belang behandelde, was zij er meer dan ooit op uit, geen nieuwsgierigheid op te wekken, en met eenige zeer algemeene woorden, die het zachte, alleen voor hem bestemde: »ik spreek u nog later," moesten overklinken, wendde zij zich tot een ander, zooals ieder wist, zeer onschadelijk edelman, terwijl Meerwoude zich weer bij de overigen voegde.

H'j °P De Burge toe, die juist in een zeer levendige conversatie scheen. »Ik ben er zeker van," hoorde hij hem zeggen, »en als gij denkt, dat ik over Viale —"

»Niet in een zaal spreken moest, waarin hij tegenwoordig is, zou dat zeer wijs gedacht zijn;" Reinout legde de hand bij die woorden zoo plotseling op zijn schouder, dat hij zich verschrikt omkeerde; «waarvan zijt gij overigens zoo zeker?"

»Och, hij wil dien protégé van Yiale tot kampvechter tegen de inquisitie maken," zeide Mansfeld minachtend; »hij gelooft natuurlijk, dat niemand zijn overreding kan weerstaan."

»Dat zeg ik niet; neen, het aardige is juist, hem er van zelf toe te laten komen; goede hemel! wat zou Yiale een gezicht opzetten, als zijn Melville eens een ketter werd!"

»Een fraaie wensch voor een Katholiek," zeide Reinout op drogen toon, en De Burge, die zijn rechtgeloovigheid toch niet gaarne in twijfel getrokken zag, antwoordde haastig: »nu, de graaf houdt ons allen voor ketters; als gij niet op zijn minst de takkenbossen voor één brandstapel hebt aangedragen, gelooft hij nooit dat gij eenig vuur in de leer bezit, en daarom wilde ik dat het hem met zijn nieuwen gunsteling eens tegenliep. Mansfeld heeft natuurlijk weer niets dan aanmerkingen, maar wat ik gezegd heb, en nog eens zeggen wil, dat is dat ik overtuigd ben hem te zien veranderen, en dat ik ei' mijn best voor zal doen, al zou Viale het van spijt er over besterven."

»Ik twijfel niet of gij zoudt 11 in dit laatste geval zeer goed kunnen schikken; maar gij kunt nooit weten welke werking de gal op iemand heeft, ze komt soms op anderen terecht, en, mijn beste De Burge, het is een waar woord, dat verkondigt: als er wolken voor de zon staan, hebben de menschen geen licht. Wees dus voorzichtig, maar vertel mij overigens nader, waarop gij de zekerheid bouwt, dat er voor een zoo rechtzinnig Katholiek in't verschiet die vreeselijke ketterij zou opdagen, die hij met allen verplichten afschuw verwerpt."

»0 het is duidelijk genoeg. Wij weten ook dat het er in de kerk wonderlijk uitziet, en als iemand dan komt en denkt dat hij alles zoo schoon zal vinden, waar het stof er duimdik op ligt, nu dan vraagt men al eens, of hij zal blijven bewonderen. Toen ik vandaag

Sluiten