Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertelde, dat mijn biechtvader zooveel van huiselijk leven hield, dat hij het laatste gedeelte van zijn naam ook buiten den biechtstoel kon hooren, zag Melville mij aan alsof ik hem van Babel had verhaald, en door Ni velde werd hij ook niet gesticht; dien heeft hij zich ten minste niet tot vriend gemaakt."

Reinout scheen zeer verwonderd. »Nivelde," zeide hij, »die is toch kerksch genoeg."

De jonge baron lachte. »Ja, op zijn manier," antwoordde hij ironisch: ®gij kent het refrein: 's middags aan den disch, 's avonds in 't wijnhuis en s morgens in de mis. Melville schijnt dat trifolium niet erg gepast te vinden; hij meent, dat als de kerk geen andere plichten oplegt dan haar gebruiken te volgen en verder zoo wereldsch te leven als men maar wil, ze weinig nut sticht. Wij kregen een predikatie, zoo mooi als t kon; ik dacht slechts: wat zult gij hier in Brussel veel nieuws leeren kennen; en waarlijk, als ik niet er bij dacht: die zal nog eens een ketter worden, dan wil ik nooit meer geloof verdienen.

Mansfeld, die zich voorgenomen had, al wat De Burge volhield dien avond tegen te spreken, verklaarde ook nu de onderstelling voor uiterst belachelijk, maar Reinout haalde alleen de schouders op en zeide: »het is een gewaagde uitspraak, doch alle profetie moet gewaagd zijn; ik wil dan ook niet zeggen, dat zij nooit vervuld wordt, al zie ik er nu nog geen voorteekens van. Hij schijnt mij op dit oogenblik mèer op weg naar een andere soort van aanbidding;" Meerwoude wees op de bevallige Italiaansche, met welke Edward inderdaad zeer bezig scheen.

»Ja, dat zal Nivelde niet vriendelijker stemmen, gij kunt het op zijn gezicht lezen," meende de jonge edelman, zich naar den bedoelden persoon keerend, die juist op hen toekwam en er werkelijk vrij ontevreden uitzag. »Een vervelende avond," begon hij, »de landvoogdes is ongenaakbaar, en het gezelschap is zóó gemengd, dat men haast niemand durft aanspreken; men zou zich later met zijn kennissen compromitteeren."

»Gij zijt door de hooge geboorte van Granvelle verwend," merkte De Burge spottend aan; de dagen van zijn Eminentie waren aangenamer, toen was Margareta nog vol warmte voor u; maar dat is zoo s wereld loop, de eene helft heeft haar dag als de andere haar nacht heeft. Gij moet ook ons een beetje licht gunnen."

»0 ik gun u alles. Ik ben van wispelturige vrouwen voorgoed genezen."

«Dun willen wij hopen, dat de aanminnige Silvia niet wispelturig is, hernam Reinout, met een scherts die zeer natuurlijk was, daar

Sluiten