is toegevoegd aan uw favorieten.

In dagen van strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Such men as he be never at heart's ease,

Whiles they behold a greater tlian themselves, And therefore are they very dangerous.

Shakespeare.

»Elke dienst, heer van Meerwoude, door u bewezen, zal in dankbare gedachtenis blijven," — met die op minzamen toon gesproken woorden gaf de landvoogdes het teeken, dat de geheime audiëntie, welke Reinout den volgenden morgen in haar kabinet had, ten einde was. Het onderhoud scheen tot beider genoegen gevoerd. Margareta's gelaat stond zeer welwillend, en ook de edelman verliet met een uitdrukking van tevredenheid zijn erkentelijk gezinde gebiedster, die nog eens de uit Madrid ontvangen instructiën las, waarbij haar geraden werd zich van hem te bedienen, daar hij te rijk was om geschenken en te weinig eerzuchtig om een belangrijk ambt te vorderen. Vooral de laatste zinsnede las zij aandachtig. Het kwam haar vreemd voor, den grondtrek van haar eigen karakter in een ander zoo geheel afwezig te hooren noemen, maar toch die veronderstelling behelsde ongetwijfeld waarheid. Hoe dikwijls had zij hem niet aanbiedingen gedaan, die een schitterend leven voor hem openden, en altijd had liij zo afgewezen. Zelfs nu, hoe traag had hij zich betoond om haar vertrouwen aan te nemen, hoeveel ijveriger zouden anderen daarnaar gestreefd hebben; neen, eerzuchtig kon hij niet wezen, en men oordeelde in Madrid dus juist, wanneer men haar aanried zulk een man te gebruiken.

De landvoogdes was als het Saksische ministerie, dat «vandaag overlegde wat het gisteren had moeten doen;" zij volgde vaak een raad, om daarna te bedenken of hij goed geweest was, en het verheugde haar bij zulke gelegenheden altijd, wanneer zij haar gedrag kon rechtvaardigen. Ook thans was zij blijde haar reeds geschonken vertrouwen te mogen goedkeuren, want zij had Meerwoude veel vertrouwd.