Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iedere uiting van zijn misnoegen onderdrukt. De verdrietige trek op zijn gelaat werd door de indrukken van zijn verblijf in Spa, door den stouten toon, dien de ontevreden edelen daar gevoerd hadden, genoegzaam verklaard, en zijn vriendelijkheid jegens Edward weerde elke gedachte af, dat die onvoldane stemming ook hem zou gelden. Hij had het ambt van wrekende gerechtigheid in andere handen gelegd, maar — in handen die het met bij zonderen nadruk konden uitoefenen.

De landvoogdes had uit een plaagzucht, die haar zeer eigen was, iedere opmerking van den jongen man, die hem in een onbedoeld verzet tegen Viale bracht, toegejuicht; zij schepte een boosaardig vermaak in de verlegenheid van den graaf en was overtuigd dat Edward, wanneer hij zich van diens gezag losmaakte, slechts te meer onder het hare komen zou. Dat hij geheel onafhankelijk zou willen zijn, kwam niet in haar op, en de wenk, dien zij nu ontving hoe hij allen vroegeren geloofsijver had verloren en zich op een zeer gevaarlijken weg bevond, verraste haar hoogst onaangenaam. Het was waarlijk niet haar plan geweest, den warmen Katholiek, wiens rechtzinnigheid hem zoo aanbeval, tot een kettervriend te maken, en in haar spijt was er geen aansporing van Viale's kant noodig om haar tot een veranderd gedrag te bewegen. Diens bericht trof haar te scherper, wijl zij het. verwijt voelde, in zijn mededeeling besloten, en toen de graaf na dit onderhoud van zijn beschaamde gebiedster afscheid nam, behoefde hij niet te twijfelen of Edward zou zich zijn misdaad onder het oog zien gebracht, zonder dat hij een hard woord daaraan had toe te voegen. Margareta verstond de kunst om iemand zijn schuld in iederen blik, ieder gebaar vernietigend voor te houden, en die bestraffing was wel verdiend.

Zij viel Edward ook in ruime mate ten deel. lnstee der vriendelijke begroeting van vroeger, ontdekte hij nu al spoedig een verpletterende hooghartigheid en ontving koele, afgemeten woorden. Margareta bewees zich als zeer vindingrijk; soms bemerkte zij hem nauwelijks, dan weer sprak zij hem met een angstwekkende vergevensgezindheid aan, die hem bestendig het gevoel moest inboezemen, dat hij een groot onrecht tegen haar had begaan, en reikten haar vermogens niet toe, dan had zij een bondgenoot, wier geduchte macht Viale niet eens had meegerekend en die zich zeer bereidvaardig toonde.

Silvia was in den laatsten tijd buitengewoon luimig. Zij scheen zich geheel naar de landvoogdes te willen richten, en deze was juist geen zeer aangenaam voorbeeld. Sprak Margareta vriendelijk met Edward, dan was ook zij vol innigheid, maar nam de vorstin eene koele houding aan, dan hingen er bij de jonge hofdame wel geen

Sluiten