is toegevoegd aan uw favorieten.

In dagen van strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen ongeluk meer over mij komen? ik moet dus gespaard zijn om

t™:. He' - — •"*- a ■<«"

toch wel weer dag worden."

«rmn l^ïfVT S°">bere grijs Jer avondlucht

vlZ» ' l,e,,bleck0 ^rustende gelaat af. „Het is nog te

"Uls<?"k- *<J zacht; »„ God, tot hoelang zal het te vroeg zij» 7"

te °P 6 b0,'S,' °n 20 ^heen in een diepe mijmering

leeftalf Au"8 7 .,rT'»ke "jJ' Ji0° 'le Nederlanden toen door-

elk »™r,f i ,°°,P f e" ,"00t<!,, storven' en de «PPen

tik «oord te verloeren behalve dat der klacht; als ooit de tirannie

mot stalen vuist de ongedekte vrijheid seheon te moeten neervellen

d,e vrtheid ,er' E" l0°", b'eef de "°0"' "<*" de zekerheid, dat H M J'" ' z?u ovendi« iM 'Ie berst der onderdrukten,

un harten mochten m doodsangst kloppen, hun oogen vol tranen taan, zij voelden dat de tijd te groot was om door den wil van een dwingeland te worden verkracht; zij voelden dat het denkbeeld

rTn°strn noesten, te verheven was, 0m verstikt te worden Jen stroom van hun bloed en hun tranen. Het volk, dat voor

vatX hrt lta" .°nde,'drukt worden' 00k al is zijn kamprecht-

strüdt Jlt V , V,°0r ^ gedachte der fe^heele menschheid

strijdt, moet zegevieren! In eiken tijd, waarin een nieuw, geweldig

denkbeeld zich baan breekt, wordt de zeis, die het onkruid moet

wegruimen, in de hand dier natie gegeven, wier arm ze het krachtigst

zwaaien zal, en de arbeid moge zwaar wezen, hij moge het zweet doen vloeien, — en de zweetdruppels van een volk bestaan uit bloed, volbracht wordt hij, want de zeis snijdt voort en het onkruid kan haar niet tegenhouden!

"Nu weet vnu {reen versagen;

. Miju volk, ii steunt de ileer;

IIij hoort lieu, die daar klagen,

Pe dag keert immer weer."

woordl vTfdat Zij, röedS verstomd waren' vernam Edward die Zn T; f T o{z»met ineer k,a8e»d en zwak weerklonken, neen tnomfeerend, profetisch was hun geluid. Op dat oogenblik

nnrl l t *, tWljfel heenvlood; hÜ behoorde tot hen, die thans onderdrukt werden, maar wier lippen de vrijheid reeds prezen, die

zij uit hun slavernij zagen verrijzen; hun gebed was het zijne, en