is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het protoplasma en dicht tegen de buitenwanden gelegen, plaatjes, die een groot aantal kleine, dichtopeengehoopte, lensvormige lichaampjes bevatten. Door deze kleine lenzen wordt het licht, en wel voornamelijk het blauwe en groene licht teruggekaatst, en daardoor wordt het eigenaardige lichten veroorzaakt. Daarentegen worden de gele en roode stralen naar de chlorophylkorrels heen geleid, en dus zijn deze plaatjes op te vatten al toestellen, waarin liet licht wordt geconcentreerd, dat bij zijn gang door de vele waterlagen aanmerkelijk is verzwakt.

In de diepten der zee komt echter nog een ander optisch verschijnsel tot zijn recht, waardoor de verlichting der bladgroenkorrels in de daar groeiende planten ten slotte toch nog betrekkelijk gunstig wordt, en dat is de fluorescentie van het erythroplujl, de roode kleurstof, ook wel bladrood genoemd, waaraan de F/orideeën of Roodwieren hun eigenaardige tint hebben todanken.

Om dit verschijnsel duidelijk te maken, schijnt liet noodzakelijk even uit te weiden en allereerst op een zeer verspreide dwaling to wijzen, wat betreft do kleur van hot water in t algemeen en die van hot zeewater in 't bijzonder. \ olgons de uit vroegeren tijd afkomstige opgaven zagen do duikers bij hun neerdaling naar den bodem der zoo eerst een vurig geel, dan een vlammend rood en ton slotte een donkore purperkleur. Die opgaven zijn echter onjuist. Feitelijk is de kleur van liet zeewater, 011 wol bij doorvallend, zoo goed als bij teruggekaatst licht, blauw, en de duiker, die op den bodem dor onbewogen zoo aan zijn werk is, wordt daar niet door een rood, maar door een blauw schemerlicht omringd. Hoe grooter het zoutgehalte, hoe donkerder het blauw. Nergens is dat zoo mooi en zoo donker van tint als in de Doode Zoo, in den Golfstroom 011 in den Koero Sivo, waar het water bijzonder rijk is aan opgeloste zouten en in de bovenste lagen ook een betrekkelijk hooge temperatuur heeft. Do blauwe kleur van het water wordt op die wijze verklaard, dat van de door verschillende golflengte en verschillende breekbaarheid gekarakterizeerde stralen, die samen het kleurlooze daglicht vormen, en die wij afzonderlijk in do kleuren van den regenboog bewonderen, het rood, oranje en geel, bij liet passeoron van hot water geabsorbeerd worden en dat alleen die stralen, die door sterke breekbaarheid uitmunten, mot name de blauwe, worden doorgelaten.

Do aan de andere zijde van het rood liggende, voor ons oog niet zichtbare stralen, de zoogenaamde onzichtbare warmtestralen, worden oveneons Dij hun doorgang door liet water geabsorbeerd, en de op eenige diepte zich onder water bevindende voorwerpen worden dus enkel door sterk breekbare stralen, in 't bijzonder door de blauwe stralen, getroffen. Voor de in de diepte der zee groeiende planten zijn dus de omstandigheden in zake liet licht zeer ongunstig. Niet alleen, dat oen gedeelte van liet, den waterspiegel treffende licht gereflecteerd wordt, terwijl een ander gedeelte bij zijn doorgang door liet water wordt verzwakt, ook worden van de doorgaande stralen nog die tegengehouden, die voor do werkzame chlorophylkorrels in do plantencellen onmisbaar zijn, want deze hebben juist de roode, oranje on gele stralen noodig, als zij hun taak zullen ervtillen. Alleen onder don invloed van deze stralen heeft de ontleding van