is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\oor, en zonder twijfel gaat de eene plaatsing in de andere over. Met liet oog op een overzicht is het echter raadzaam, ze uit elkander te houden en een. al is het dan ook kunstmatige grens te trekken.

Men kan, zooals reeds werd gezegd, bij stengels met in spiralen geplaatste bladeren even goed als bij die, welke kransen van bladeren hebben, waarnemen, dat zij uit verschillende verdiepingen zijn gevormd, die naar hetzelfde plan van aanleg zijn gebouwd, zoodat in elke verdieping liet aantal, de plaatsing en de verdeeling der bladeren herhaald worden. Zeer veelvuldig komen de volgende systemen voor.

Schema van in een spiraal geplaatste bladeren. Horizontale projectie tan den kegelvormige» stengel. De plaatsen der Waderen zijn door zwarte plekjes aangeduid. 1. I»e stand een-tweede 2. Do stand een derde 1 3. De stand twee-vijfde f. 4. He stand drie-achtste ?.

Eerste geval. Op elke verdieping ontspringen aan den omtrek van den stengel slechts twee bladeren. Deze beide bladeren zijn niet enkel in verticale, maar ook in horizontale richting ongelijk van stand en hun horizontale afstand bedraagt de helft van den cirkelomtrek of van een spiraalslag, 180" dus, zooals in ĥ'///. 1 van liet bovenstaande schema te zien is. Trekt men een doorloopende lijn van liet aanhechtingspunt van een lager gezeten, dus ouder blad naar dat van liet. eerstvolgende hoogere, jongere blad en van dit naar liet