Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den stengel ontstaan, door onderstaande afbeelding op de volgende wijze duidelijk maken.

Gesteld het geval, dat de zwarte stippen aan den op deze afbeelding in horizontale projectie voorgestelden jongen kegelvormigen stengel, langs de drie dikkere lijnen aangebracht, aanhechtingspunten van bladeren beteekencn. die onderling 3 van den cirkelomtrek van stand verschillen. Gesteld verder, dat de stengel bij zijn verlenging een draaiing heeft ondergaan en wel eene van zeer nauwkeurig bepaalde, voor alle deelen van den stengel gelijk blijvende grootte.

Verandering van den bladstand tengevolge van draaiing ol wringing van den stengel. Verandering van den stand ^ in den stand £. Punt 2 is tengevolge der draaiing naar 2' verplaatst,

punt 3 naar 3', enz.

Elk stuk van den stengel tusschen twee in leeftijd op elkander volgende bladeren zij namelijk 24° of ,'5 van den cirkelomtrek gedraaid; ten gevolge daarvan zal nu de onderlinge afstand der bladeren niet meer van den cirkelomtrek of 120°, maar 120° + 24° of 144° bedragen, dat is dus § van den cirkelomtrek. Ten gevolge daarvan komen de aanhechtingspunten der bladeren op de plaatsen te staan, die door de cijfers met accenten worden aangeduid, en de stand J is overgegaan in den stand §.

Op dezelfde manier ontstaat uit den stand £ de stand j|, als ten gevolge der draaiing elk der op elkander volgende punten van den cirkelomtrek

Sluiten