Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer in een ander geval dertien reeksen zeer smalle bladeren samen de ruimte om den stengel.

Door de zonnestralen, die in de richting van de as van boven invallen, worden alle bladerrijen, onverschillig of er drie, vijf, acht of dertien aanwezig zijn, gelijkmatig getroffen, geen rij zal een andere overschaduwen en enkel hij de leden eener zelfde reeks zou het kunnen, flat de bovenste het licht onderschepten voor de onderste. Maar ook dit is vermeden en wel vooreerst, doordat de lengte der bladeren evenredig is aan de hoogte der verdiepingen. Zijn de verdiepingen laag, volgen dus de in een rechte lijn boven elkander gelegen bladeren met geringe afstanden op elkander, dan zijn de bladeren kort; zijn de verdiepingen hoog, dan zijn de bladeren langer; steeds is de lengte zóó geregeld, dat in de tusschenruimte tusschen twee bladeren van een reeks de zonnestralen kunnen binnendringen en om zoo te zeggen, het inwendige der verdieping kunnen beschijnen.

Vorming van een bladmozaïek door verlenging en verkorting van de bladstelen. 1. De Uitgespreide Amarant, AmaratUus Blitum. Zie l»lz. 47. 2. A1 j>en-boerekers, 'l/ilaspt afpi-

num. Zie blz. 45 en 56.

Hier moet eraan herinnerd worden, dat de zon niet loodrecht op de van den grond omhoog gerichte takken neerziet, dat haar stralen, zelfs onder den aequator, in de morgen- en avonduren schuin invallen en op die uren de door twee bladeren eener reeks naar boven en beneden begrensde ruimte juist zóó verlichten als die stralen der opgaande en ondergaande zon, die door de ramen in een kamer vallen. Hiermee wordt niet beweerd, dat den geheelen dag dooi' niet een enkel blad in de schaduw komt te staan. Dit zou al niet mogelijk zijn, met het oog op de omstandigheid, dat de zonnestralen op ieder uur van den dag onder een anderen hoek op de stevig in den grond vastgehechten plant vallen. In den voormiddag worden de bladeren der eene, in den namiddag die der andere zijde gedeeltelijk in de schaduw geplaatst, of ze worden enkel door diffuus licht getroffen. Ook de opgerichte stengel, die rondom met afstaande bladeren is bezet, moet noodzakelijk een deel ervan in den loop van den dag voor korten tijd in de schaduw stellen. Deze schaduw gaat echter, gelijk de

O

Sluiten