Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegemvoordigers reeds bij een vroegere gelegenheid de Cactussen der Nieuwe Wereld en de zuilendragende Euphorbia's van Zuid-Azië en Afrika werden genoemd, is dat alles anders. Daar is de stengel sappig en groen, en de bladeren, die hij draagt, zijn in stijve, grijze of bruine doornen veranderd. Het voedsel wordt naar het groene, transpireerende weefsel in de schors van den stengel geleid en hier, en niet in de bladeren, wordt nieuwe organische zelfstandigheid voortgebracht. De in doornen veranderde bladeren hebben daarentegen de wacht te houden, dat het groene, sappige weefsel, in de schors der zuilvormige of bolvormige stammen, niet meer dan de plant zou kunnen verdragen, worde aangetast.

Het vreemdst komt deze verkeerde wereld ons voor bij de Opuntia's, en wel daarom, dat aan deze planten de deelen van den stengel den vorm van ''ikke, elliptische groene bladeren hebben, zoodat ze door niet-plantkundigen ook gewoonlijk voor bladeren worden gehouden. De dorens echter, of om wetenschappelijk te spreken, de in doornen gemetamorphoseerde bladeren, bereiken bij deze Opuntia's soms een buitengewone lengte. Hij Opuiitio Tuna, decumnia en nwgacantha zijn ze 3 tot •>, bij Opuntia lonr/i^nna zelfs 8 centimeter lang. Dat de knoppen der Opuntia's buitendien nog bezet zijn met zeer kleine weerhaak ha ren, werd reeds vroeger vermeld, en dus zijn deze gewassen op dubbele manier gewapend tegen mogelijke aanvallen, met de op een afstand zichtbare groote doornen en met de weinig in 't oog vallende, kleine weerhaakharen.

De verscheidenheid der wapenen is l»ij de hierbedoelde Nopal-gewassen over 't geheel ongemeen groot; wilde men al de verschillende vormen van lange en korte, dikke en dunne, knoopige en gladde, rechte en kromme, enkelvoudige en vertakte, geweiachtige en stervormige, van rechte punten en van weerhaken voorziene, aan don top omgebogen en gegolfde doornen en haren naast elkander leggen, dan zou men een heel arsenaal bijeen krijgen. Eén- en dezelfde soort heeft soms drie- of vierderlei wapenen; ook zijn ze op de meest afwisselende manier gerangschikt en verdeeld, en er is in dit opzicht oen verscheidenheid op te merken, die op ieder, wien eenige zin voor vormen is aangeboren, bekorend werkt on het begrijpelijk maakt, dat veel bloemenliefhebbers hun gansche leven aan de studie on do cultuur van deze wonderlijke gewassen hebben gewijd.

Al is liet ook niet mogelijk, in elk afzonderlijk geval de betrekking tusschen de soort van bewapening en den af te wenden aanval aan te geven, toch toont reeds de vluchtigste blik. dat zich do punten der dorens, hoe ze ook mogen gevormd en gegroepeerd zijn, altijd plaatsen vóór dat gedeelte van den stam, dat het best bedeeld is met hot groene weefsel. Hij de zuilvormige Euphorbia s, als bij voorbeeld bij Euphorbia coenilcscens, zijn de stammen voorzien van ondiepe lengtegroeven, die met groen weefsel zijn bekleed; op de ribben, die zich verheffen tusschen de groeven, zijn twee aan twee do doornen geplaatst, die wijd uit elkaar wijken, hun punten vóór de groeven plaatsen en zoo eiken aanval op liet groene weefsel afweren. Hij den zuilvormigen Cereus gaat het juist zóó, eveneens bij de bolronde soorten van Echinocactus en MmnilInrin, afgebeeld op de bladzijden 398 en 399 van Deel I.

Sluiten