is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de tweede plaats zal zich de beweging der stoffen richten op die punten, waar beschuttende inrichtingen of aanlokkingsmiddelen worden vereischt, die indirect tot instandhouding en uitbreiding der soort meewerken en waar met de bescherming of de aanlokking een verbruik van stoffen gepaard gaat. Zoo is het bij voorbeeld van belang, dat de op bepaalde plaatsen in de bloem afgescheiden honig, die tot spijs dient voor gasten uit de insectenwereld, wel keitaak het is. de bevruchting mogelijk te maken, steeds in voldoende hoeveelheid aanwezig zij, en voor 't geval dat hij door bijen of vlinders uit de bewaarplaatsen wordt weggehaald, dadelijk aangevuld worde door nieuwen toevoer. Evenzoo moet ervoor worden gezorgd, dat in de valkuilen en in de verdere inrichtingen, die voor 't vangen van dieren zijn bestemd, pepsine en andere voor de vertering van den buit noodige zelfstandigheden in voldoende hoeveelheid worden bereid; dat de alcaloïden en bittere stoffen, waardoor de herkauwende dieren van het afvreten der bladeren teruggehouden worden, in de benoodigde hoeveelheid en op den rechten tijd op de juiste plaats aanwezig zijn.

Het proces van verjonging en vermenigvuldiging brengt ook mee, dat die cellen en celgroepen, die van de plant zich afscheiden en als sporen en zaden de wijde wereld moeten ingaan, voor den eersten tijd van hun zelfstandig optreden toegerust worden met een voorraad van stoffen, waarop zij zoo lang kunnen teren, en op kosten waarvan zij zich zoo ver kunnen ontwikkelen, als noodig is, 0111 daarna uit lucht, water en aarde zich zelf het noodige voedsel te kunnen verschaffen. De plaatsen, waar sporen en zaden ontstaan, worden daarom eveneens de punten, waarheen zich bepaalde bewegende stoffen richten.

Eindelijk kan liet ook nog noodig zijn, dat in landstreken, waar een tijdelijke stilstand in de levenswerkzaamheid der planton valt op te merken, waar de saprijke groene bladeren ten gevolge van periodiek intredende droogte verdorren, of ten gevolge van de winterkoude bevriezen, tijdig allo bruikbare stoffen uit de tot ondergang veroordeelde bladeren weggevoerd worden en op doelmatige wijze op veilige plaatsen worden afgezet, 0111 er tot later gebruik te worden bewaard. In dit geval zullen juist deze veilig gelegen bewaarplaatsen, deze voorraadschuren van reservevoedsel liet doel zijn, dat bij de beweging deistoffen in het oog wordt gehouden.

Het is te verwachten, dat niet alleen de rangschikking en verdeeling deistroombanen zich richt naar de verschillende eindpunten, maar dat ook vooiverschillende vervoerd wordende stoffen, verschillende banen bestaan. Inderdaad hebben onderzoekingen aangetoond, dat de boven opgenoemde inrichtingen voor het vervoer der stoffen den arbeid in zekeren zin onder elkander verdoelen. I11 de mergstralen 011 in liet houtparenchym worden in hoofdzaak koolhydraten vervoerd, en wel in de eerste in radiale, in de laatste in lengterichting van den stam of tak. De vaatbundelscheeden vervoeren zeer overvloedig glucosiden; ook bepaalde reeksen cellen van het de vaatbundels in den stengel begeleidende parenchym vervoeren glucosiden, andere suiker en lieeten daarom „suikerscheeden"; weer andere onderscheiden zich daardoor, dat ze de baan vormen voor het zich verplaatsende zetmeel, dus „zetmeelscheeden" zijn. De