is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die liet aangevallen lichaam geel, rood, violet of blauw kleuren; een andere maal, zoo bij voorbeeld bij het zuur worden van melk, wordt een molecule melksuiker in twee moleculen melkzuur ontleed, of er ontstaat door de gistende werking van een splijtzwam, als bij voorbeeld Bacterium aceti, uit alcohol azijnzuur, en weer in een ander geval, bij de zoogenaamde slijmige gisting, wordt door een splijtzwam suiker in dextrine, manniet en koolzuur ontleed.

Een der meest voorkomende gistingen is die, waaraan eiwitachtige verbindingen onderworpen zijn, en die onder den naam bederven, verrotten bekend

is. Onder den invloed van eene of misschien ook meerdere verschillende soorten van splijtzwammen, worden de eiwitstoffen ontleed in tyrosine, leucine, verschillende aminen, vluchtige vetzuren, ammoniak, kooldioxyde, zwavelwaterstof, waterstof en water, van welke stoffen enkele zich door hun stank van verre doen bespeuren.

Tot de hier bedoelde behooren ook de beruchtste van alle splijtzwammen of bacteriën, die een ontbinding der vochten in de levende lichamen van menschen en dieren veroorzaken, zuurstof aan liet bloed onttrekken, daarin nog vele andere splitsingen der organische verbindingen teweegbrengen en als oorzaak van miltvuur, diphteritis, cholera, typhus, pokken, tuberculose, dysenterie en van vele andere endemische en epidemische ziekten worden beschouwd, zooals reeds op blz. 1!>!> in Deel 1 werd gezegd.

De verschillende soorten der gist- of spruit- De biergist, Saccharomyceg cere, , . , visiae, 1000-maal vergroot. 1. Een

zwammen, die men ook saccharomyceten noemt sehee^ kolonio Tan cellen> de eon uit

en waarvan sprake was op blz. 197 van dat Deel, de ander door knopvorming ontstaan. . , , . /-n- ..j- i u 2 tot 4. Knopvorming bij een enkelo

bestaan uit kogelvormige of ellipsoidische cellen, cel 5 Vry„ sporevonning in een cel.

die veel grooter zijn dan de cellen der bacteriën

en zich ook op wezenlijk andere manier vermenigvuldigen. De vermeerdering heeft namelijk bij hen plaats door knopvorming, dat is, er ontstaan aan de oppervlakte der zich vermenigvuldigende cellen knopvormige uitstulpingen, die zich snel vergrooten, zoodat elk kolfje binnen zeer korten tijd gelijk is aan de cel, waaraan het is ontsproten. De zoo ontstane dochtercel scheidt zich van de moedercel af en kan nu zelve weder door knopvorming dochtercellen voortbrengen. Soms blijven verscheiden op elkander volgende knopvormingen aan elkaar verbonden en vormen dan koloniën, die in hun groepeering eenigermate aan Cochenillecactussen of Opuntia's herinneren, zooals op bovenstaande afbeelding in Fig. 1 te zien is.

De gist is de oorzaak der alcoholgisting. Door haren invloed wordt druivensuiker omgezet in alcohol en kooldioxyde, waarbij ook nog geringe