is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gebracht, kan ook alcohol ontstaan. In zoet, versch ooft, dat door schimmels wordt aangetast, veroorzaken de het saprijke weefsel doorwoekerende cellen van de schimmelplant een gisting der vochten, waarbij als ontledingsproducten allereerst alcohol en aetherische oliën optreden, waardoor ook de eigenaardige geur van rottend ooft wordt verklaard.

Van een schimmelsoort, Aspergillus niger, afgebeeld op de vorige blz. in Fig. 4, is het aangetoond, dat ze op de oppervlakte van een tannineoplossing bij toetreding van lucht de tannine verbruikt bij de ademhaling, waarbij kooldioxyde wordt gevormd. Wanneer diezelfde schimmelsoort echter in dat vocht wordt ondergedompeld en geen vrije zuurstof te harer beschikking beeft, ontleedt zij de tannine volkomen in glucose en galluszuur.

Het is mede bewezen, dat schimmelcellen, die in het bloed van lovende menschen en dieren geraken, daar evenals de splijtzwammen een ontleding en daarmee zware, meestal met den dood eindigende ziekten kunnen teweegbrengen. Verscheiden schimmelsoorten kunnen niet alleen de lioogc temperatuur van bet bloed verdragen, zonder er nadeel van te ondervinden, maar ontwikkelen zich daarbij zelfs ongemeen weelderig. Vooral de geslachten Minor, Aspergillus, PetiicilliuiH, Botrgtis en Eurotiinii zijn het, welker soorten gistingen bewerken. (Zie vorenstaande afbeelding).

Behalve splijtzwammen, gistzwammen en schimmels kunnen ook nog de myceliën van die zwammen, die bnsii/iomgceten worden genoemd, gistingen veroorzaken. De draadvormige cellenketens van deze myceliën gelijken op schimmelvormingen en doorspinnen en doorwoekeren lijken van planten en dieren, mest en afval, de zwarte aarde der weiden en den bumusgrond der bosschen en vooral de stronken van doode boomen. Maar ook levende planten, vooral boomen, kunnen door deze myceliën doorwoekord worden en sterven dan. Als de draden van het mycelium in liet hout van een levenden of afgestorven boom binnendringen. zooals afgebeeld is op blz. 204 van Deel I Fig. 3, dan stellen zij zich er niet mee tevreden, de celwanden te doorboren en alleen die plaatsen te vernielen, waarmee ze onmiddellijk in aanraking komen, om dan de producten der vernieling als voedsel op te nomen, maar er hoeft ook in wijderen kring een ontleding plaats, waarmee gepaard gaat de vrijwording van kooldioxyde, water en verschillende andere vluchtige, niet nader bekende stoffen, die den eigenaardigen reuk van vermolmd hout teweegbrengen. Het hout verliest daardoor aan gewicht, vermolmt, verandert geheel in een massa, die als ze droog wordt, verbrokkelt, of bij veel andere soorten in een vezelige, asbestachtige stof, om ten slotte in molm en stof uiteen te vallen. De volksmond noemt deze door het mycelium aangerichte gisting vermolming. Door veel myceliën van de basidiomyceten wordt overigens het hout niet enkel in een poedervormig molm, maar in een vuilvochtige massa omgezet, zooals vooral door het mycelium van de beruchte en veel voorkomende Huis zwam of Merulius lacrgmnns, waarvan de soortnaam lacrgmans, die ween en d beteekent, wijst op liet feit, dat uit de witte platte vruchtlichamen een waterhelder vocht kan druppelen.

Al die gistingen, onverschillig of ze door myceliën van basidiomyceten,