is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar don geheelen winter door een constante temperatuur van 10° heerscht. Nu komt de lente. Hoven den grond komt uit den door de zon beschenen grond allerlei ontkiemend en ontspruitend plantenleven voor den dag, en wij brengen dit verschijnsel mot de sterkere verwarming door de stralen der hooger gestegen zon in verband. In den kelder valt geen verwarmende zonnestraal, de temperatuur der lucht, van den grond en van de hier maanden lang liggende aardappelen is steeds gelijkmatig 10°, ja mogelijk eenige tienden van graden lager, daar zich, zooals de ervaring leert, de laagste temperatuur in de kelders voordoet aan liet eind van den winter. En niettemin begint nu daar de aardappel te groeien, en slanke stengels drijft hij uit de knoppen van den knol voor don dag, alsof hij wist, dat do lente, de geschikte tijd voor ontspruiten en groeien, is gekomen. Waarom begint de groei nu eerst in Maart; waarom is hij niet al in December begonnen, daar tocli de uitwendige omstandigheden, met name de temperatuur der omgeving' in den kelder, toentertijd niet anders waren, dan ze nu in de lente zijn?

Op deze vraag kan slechts één antwoord worden gegeven, en dit luidt: de aardappel was in December nog niet voor 't ontspruiten gereed; hij lag slechts in schijn volkomen rustig neer, in werkelijkheid hadden er in zijn cellen voortdurend chemische omzettingen plaats en verschikkingen, de bereiding en opbouw van bouwmateriaal ging haren gang en dat alles was in December, Januari en Februari nog niet zoo ver gevorderd, dat het mogelijk zou zijn geweest, stengels, bladeren en wortels voort te brengen. Eerst nu, in Maart, zijn de toebereidselen voor liet groeien geëindigd, en eerst nu kan die vervorming der bouwstoffen plaats hebben, die zich ook naar buiten als groei openbaart. Do organische verbindingen, zooals do cellen van don knol zo in don herfst bevatten, zouden ook onder den invloed van oen temperatuur van 20° nog niet geschikt zijn geweest, om stengels, bladoren en wortels voort te brengen. Al die processen hebben behoefte aan oen bepaalde tijdruimte, die zich door verhooging van temporatuur, noch vervangen, noch aanmerkelijk verkorten laat.

In den bol, dien hot Sneeuwklokje, Galanthus nivalis, onder den grond bezit, ontstaan in don loop van den zomer roods do beginselen voor bladeren on bloomen van do volgende lente, on op 't eind van September zijn reeds alle dooien der toekomstige bloem tusschen do omhullende schubben 011 schooden van den bol te herkennen. Men zou 1110011011, dat liet gemakkelijk zou wezen, die bollen door verliooging dor temperatuur en door vochtig houden van de omringende aarde te vervroegen, zoodat 111011 al in November bloeiende sneeuwklokjes zou kunnen hebben. Prooven van allerlei aard hebben echter getoond, dat de zoo behandelde bollen wel bladeren ontwikkelden en een bloeischeede, maar dat de bloemen niet behoorlijk uitgroeien en altijd vroeg te gronde gaan, terwijl toch vier maanden later bij temperaturen, die niet veel boven 't vriespunt liggen, do groei der bladeren en bloemen goed en snel plaats heeft.

E11 zooals hot met bollen en knollen gaat, waarvan we 't sneeuwklokje 011 don aardappel kozen als algemeen bekende voorbeelden, zoo is het ook mot voel wortelstokken, met de moeste knoppen aan takken boven don grond, met talA. Kkrner von Mahii.aun. Het loven iler planten. II. 16