is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel gelijkend op die rotans, vooral door de stekels met weerhaken, zijn verschillende Zuid-Amerikaansche Vlinderbloemigen, bij voorbeeld Acacia lacerans en ptenidifoüa, en vele soorten van het geslacht Machrterium, alleen zijn bij deze de van weerhaken voorziene zweepachtige deelen geen bladeren, maar bladerlooze takken. Evenzoo moet hier worden herinnerd aan eenige ZuidAmerikaansche bamboes-soorten, welker lange halmen met knoppen zijn bezet, die er uitzien als stekels met weerhaken en die ook even zoo als de stekels aan de harpoenachtige uiteinden der rotanbladeren functionneeren.

Een door een ongewoon overvloedige menigte van stekels met weerhaken gekenmerkte plant is ook de hieronder afgebeelde Nieuw-Zeelandsche Braam, Rubus squarrosus. Elk blad daarvan verdeelt zich in drie deelen, ieder alleen aan den top voorzien van een kleine bladschijf, en zoowel de bladsteel als deze drie deelen zijn over hun gansche lengte groen en bezet met gele,

Tak van de Nieuw-Zeelandsche Braam, Rubus squarrosus.

zeer spitse stekels, welke zich zoo vast in de doorvlochten kruiden en heesters vasthaken, dat hier en daar volkomen onontwarbare kluwens ontstaan.

Eindelijk moeten hier ook nog die planten worden genoemd, waarbij het vasthouden vergemakkelijkt wordt door de spitse tanden van den bladrand. Hiertoe behooren in 't bijzonder veel tropische pandanen met lange, dunne, aan rotans herinnerende stengels en ook een onbeteekenende kleine Eereprijs, die op vochtige weiden in Midden-Europa inheemsch is en zich daar met haar dunnen, zwakken stengel tusschen de andere steviger moerasplanten, die recht overeind staan, boven den grond verheft. Deze |ook ten onzent wel in 't wild groeiende] Verunica scutellnta, Schildzadige Eereprijs, afgebeeld op blz. 396, heeft lange, smalle bladeren, die in jeugdigen toestand rechtop staan en boven den loodrecht in de hoogte groeienden top van den stengel in paren zijn saamgevouwen. Bij 't verder groeien van dien top des stengels worden deze