is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

combineeren en bij voorbeeld de kroon van een eik op den stam van een plataan zetten. Dat ook de kleur van de schors en die van de bladeren van beteekenis zijn, en dat eveneens de grootte-verhoudingen van de verschillende naast elkander staande boomen, in 't oog moeten worden gehouden, spreekt van zelf. Een jonge zilverspar, die naast een ouden gewonen spar opgroeit, zal door den laatste in grootte worden overtroffen, maar als beide even oud zijn, steekt de eerste altijd boven den gewonen spar uit.

De hoogte en de leeftijd der boomen zijn, wel is waar, niet in volkomen betrouwbare cijfers op te geven, maar zooveel is zeker, dat iedere soort van boom, evenals elke diersoort, gebonden is aan een bepaalde grootte en aan een bepaalden leeftijd, welke slechts zelden worden voorbijgestreefd. Wat den leeftijd betreft, zijn de opgaven uit vroeger tijden meestal te hoog gesteld. \\ anneer in de schilderingen der oerwouden gesproken wordt van duizendjarige boomen, dan berust die opgaaf in den regel op vermoedens en slechts in zeer zeldzame gevallen op werkelijke metingen. De beroemde Baobab of Broodboom, Adunsonia digitata, waarvan op blz. 443 van Deel 1 een afbeelding voorkomt, werd door Adanson op grond van de jaarlijksche toeneming in dikte op 5000 jaar gesteld, maar of daarbij geen rekenfout is gemaakt, mag betwijfeld worden.

De reeds eenmaal genoemde beroemde Drakenbloedboom van Oratava werd zelfs op 6000, de Plataan van Boejoekdere bij Konstantinopel op 4000, de Mexicaansche Moerascy pres, Taxodium Mexicanum, op 4000 jaar geschat. Ook hij deze opgaven zou liet bezwaarlijk gaan, zich borg te stellen voor de juistheid der cijfers. Met vrij groote zekerheid werd daarentegen als ouderdonisgrens berekend voor den Cypres, Cupressus fnstigiatu, 3000 jaar; I axis, Taxus baccata, 3000: Kastanje, ('astanea rulgaris, 2000; Zomereik, (Juemis pcdu nculata of Quercus robur, 2000; Libanonceder, Cedrus Libani, 200O; Gewone Spar, Abies excelsa 1200; Grootbladige Linde, /dia grandifolin, 1000; Cederden of Arve, Pin tin cembra, 500 tot 700; Lorkenboom of La riks, Larix Europaea, 600; Grove Den, Pinns sglvestris, 570; W itte Populier, Populus alba 500; Beuk, Fagus sglvatica, 300; Escli, traxinus excelsior, 200 tot 300; Haagbeuk, Carpinus Betulus, 150 jaar.

De geloofwaardige opgaven over de hoogte van boomen zijn in onderstaande tabel bijeengevoegd:

x. , . M Hoogte I v v A M Hoo«t('

^ A A M in meters. | ' ' meters.

Eucalyptus aniyydalinu 140 tot 152 Mexicaansclie Mo erascypres,

Wéllingtonia gigantea 79 „ 142 Taxodium Mexicanum . .... 38,7

Zilverspar, Abies alba. ... 75 Wintereik. Quercus sessihjiora. . 35

Gewone spar, Abies excelsa. . . 60 Plataan, Platanus orientalis. . . 30

Lorkenboom, Larix Europaea . . 53,7 Esch, Fraxinus excelsior .... 30

Cypres, Cupressus fastigiata. . . 52 Baobab, Adansonia digitata . . ■ 23,1

Grove Den, Pü«- of Mastboom, Arve, I'iiius Cembra 22,<

Pinlts sylvestris 48 Hemelboom, Ailanthusylanduloxa. 22

Beuk, Fagus sylvatica 44 Zomereik, Quercus pedunculata . 20

Ceder van den Libanon, Cedrus Haagbeuk, Carpinus Betulus . . 20

Libani ! 40 Taxis, Taxus baccata j 15

Witte Populier, Pupillus alba . 40