Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk dezer zijassen kunnen opnieuw zijassen ontstaan, welke hun bloemen ongeveer op de hoogte van de in het midden geplaatste eerste bloem dragen. De bloemknop, waardoor de spil wordt afgesloten, opent zich altijd het eerst, dan komen de bloemknoppen aan de zijassen van den tweeden rang, daarna die van de hoogere rangen aan de orde. Over t geheel gaat dus de ontplooiing der bloemknoppen van het midden der bloeiwijze uit naar den omtrek, overeen-

Centrifugale bloeiwijze (1 en 3) en een gemengde bloeiwijze. 1. Een samengesteld bescherm van Kardinaalsmuts, Evonymus Europaeus. 2. De gemengde bloeiwijze van ee:i Gamandersoort. Teucrium oriëntale. 3. Schijnscberm of bundel van Braakwortel, Cephaëlis Ipeeacuanha.

Zie blz. 481 en 483.

komstig de ouderdom der knoppen, en zulk een bloemgroep mag daarom terecht middelpuntvliedende heeten.

De eenvoudigste vorm, als 't ware het model van alle centrifugale bloeiwijzen is het enkelvoudig bijscherm, cyma. Deze vertoont slechts drie bloemen, een middelste, de oudste, die de afsluiting uitmaakt der bloemspil, en twee zijdelingsche, de jongere. Daar de laatste op dezelfde hoogte van de bloemspil uitgaan, doet zich het eenvoudige bijscherm voor als een drietandige vork. Menigmaal komt het voor, dat de bloemknop op het eind van de spil mislukt of in 't geheel niet tot ontwikkeling komt, dan doet zich de bjoeitop

Sluiten