is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontsnapt het spermatoplasma niet uit de cel, waarin het voor de bevruchting geschikt is gemaakt, maar deze cel verbindt zich met het oögonium, en door zeer uiteenloopende processen komt dan de mogelijkheid tot stand, dat de beide protoplasma's binnen de omhulling van den celwand kunnen samensmelten. Een derde afdeeling der planten is daardoor zeer merkwaardig, dat het spermatoplasma in 't geheel niet samensmelt met het oöplasma, en dat alleen een gedeelte van het eerste door de celwanden heen. door middel van osmose door het oöplasma wordt opgenomen.

Zooals reeds uit deze ter voorloopige oriënteering vooruitgezonden opmerkingen blijkt, zijn de processen bij de bevruchting zeer rijk aan afwisseling, en het is ver van gemakkelijk, ze kort en bondig en toch naar waarheid te schetsen, vooral wanneer men niet meer, dan volstrekt noodig is, gebruik wil maken van de talloozo, in den laatsten tijd ingevoerde kunstuitdrukkingen. Als er alleen wordt gelet op de belangrijkste der boven aangeduide verschillen, dan blijken er toch t waalf verschillende processen van bevruchting en vruchtvorming te bestaan, en in de volgende hoofdstukken zullen wij beproeven, ze 11a elkander te schetsen, daarbij beginnend met de eenvoudigste gevallen en eindigend met de meest ingewikkelde.

Voor de gemakkelijkheid van liet overzicht zullen wij bij de bespreking van deze processen vasthouden aan de oude, reeds door Linnaeus ingevoerde indeeling der planten in Cryptogamen en 1'hanerogamen. Op den klank afgaande, beduidt dit, dat Cryptogamen planten zijn, waarbij het bevruchtingsproces in 't verborgen, en Phanerogamen planten, waarbij het op zichtbare wijze geschiedt, zoodat men ook van Bedekt bloeiende en Openbaar- ot Zichtbaar bloeien de planten spreekt. Sinds de verbetering van het microscoop en zijn algemeen gebruik heeft allengs dit onderscheid zijne beteekenis verloren; als echter de uitdrukkingen een beetje anders worden opgevat, en als men omleiden naam Cryptogamen die planten verstaat, die geen bloemen hebben inden gewonen zin van het woord, en welker bevruchtingsorganen alleen onder het microscoop duidelijk kunnen worden gezien, en onder den naam Phanerogamen daarentegen die planten samenvat, die bloemen hebben en wier zonder de hulp van het microscoop zichtbare bevruchtingsorganen als gemetamorphoseerdo bladeren moeten worden beschouwd, dan kunnen die van ouds gebiuikelijke namen altijd nog worden gebezigd en wel des te eerder, daar ook een gewichtige andere, in liet bevruchtingsproces zelve gelegen, maar tot nu toe niet genoeg in 't oog gehouden tegenstelling met de onderscheiding in Cryptogamen en Phanerogamen samenhangt, liet verschil namelijk, dat de bevruchting der Cryptogamen in het water of in een het water vervangend medium geschiedt, en daarentegen de bevruchting der Phanerogamen bijna uitsluitend in de lucht plaats heeft.