is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helmknoppen heen welven. Ook de boschjes van Rhododendron of Alpenrozen, die de hellingen der Europeesche hooggebergten bekleeden, bezitten bloemen die met den schuin opgerichten steel een stompen hoek vormen, welke hoek als er regen valt, in een rechten overgaat, zoodat de met stuifmeel bedekte helmknoppen onder een beschuttend dak worden geplaatst.

Op zulk een overwelven en omhullen komen dan ook al de

talrijke inrichtingen neer, waardoor het stuifmeel rechtstreeks

tegen vocht wordt beschermd. Dat niettegenstaande liet zoo eenvoudige

doel deze inrichtingen elk afzonderlijk toch zoo velerlei afwisseling laat zien.

vloeit daaruit voort, dat die omhulling ook weer niet te ver mag gaan. In geen

geval mag namelijk daardoor de verspreiding van het stuifmeel, de overbrenging

ervan op de stempels van andere bloemen door luchtstroomingen of door tusschen-

komst van insecten, worden gehinderd, ja dikwijls hebben juist die gedeelten

der bloemen, die over het stuifmeel een beschermend dakje uitspannen tegen

<en regen, ook nog tot taak, na den regen de overbrenging van het stuifmeel te bevorderen.

In overeenstemming met de groote afwisseling, welke er bestaat in de inrichtingen, welke de overbrenging van stuifmeel door den wind of door v inders, hommels, bijen, kevers en vliegen bevorderen, is er nu ook voor de bescherming van het stuifmeel tegen nat worden op allerhande manieren gezorgd. Ook daarin loopen de verschillende beschuttingsmiddelen zeer uiteen, dat in het eene geval het dak zich onmiddellijk boven het stuifmeel, in het andere boven een gansche bloemgroep welft; dat nu eens het beschuttend dak is uitgespannen over de pas geopende, met stuifmeel beladen antheren, dan weer boven de plaats der bloem, waar het uit de helmknoppen vrijgelaten stuifmeel tijdelijk werd afgezet; dat aan den anderen kant somtijds de wanden der helmknoppen zelve, <lan weer de stempels, de bloembekleedselen en schutbladen, ja zelfs de gewone' stengel bladeren moeten meehelpen 0111 het stuifmeel te beschermen.

Het laatste, de beschutting van het stuifmeel door de gewone bladeren, is vooral bij Linden waar te nemen, waar de bloemen altijd zóó zijn geplaatst, dat ze 111 den tijd, als de helmknoppen stuifmeel hebben aan te bieden, ondeihet beschuttend dak der breede, vlakke, stengelbladeren staan. Al treffen ook nog zulke stortbuien de Linde, de regendroppels glijden langs de bladschijven naar beneden, en het komt slechts bij uitzondering voor, dat de eene of andere van de duizenden onder de bladeren geplaatste bloemen dooiden regen wordt bevochtigd.

Eveneens als bij de linde is het gesteld met verschillende Malvaceeën, Daphneeën en Balsamineeën. Bij het hier als voorbeeld gekozen Gewoon bpringzaad, lm patten* nolitangere, hiernevens afgebeeld in Fig. 1, staan de kleine bloemknoppen met hun fijne steeltjes boven de bladschijf van het aanvankelijk samengevouwen, van boven gegroefde blad, uit welks oksel ze zijn voortgekomen; later echter, als de bloemknoppen grooter worden en hun stelen langer, schuiven de laatste langs de eene zijde van het met de randen nog altijd omgebogen blad naar beneden en verbergen zich er volkomen onder. Het