Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus door de kromming en liet samennijgen van de lange linten aan den rand ook het stuifmeel in de middelste bloemen een dakje krijgt en tegen vocht beschut wordt.

Met dit laatste willen wij niet zeggen, dat de korte linten in 't midden van het hoofdje geen deel behoeven te nemen aan de beschutting van het stuifmeel. In de meeste gevallen gaan ook deze omhoog, buigen en krommen zich naar binnen en verhinderen, in samenwerking met de buitenste, langere, het doordringen van vocht tot het stuifmeel. Bij de bloemen van Catananche kan men zelfs opmerken, dat de lange linten of tongen van de randbloemen ophouden, naar binnen om te buigen, zoodra in die bloemen geen stuifmeel meer te beschermen is, omdat het reeds werd weggehaald en de bloemen hun laatste ontwikkelingsstadium zijn ingetreden, zooals de afbeelding hiernaast in Fig. 7 laat zien. Dan moeten natuurlijk de korte lintbloempjes middenin het hoofdje alleen voor de bescherming van hun stuifmeel zorgen. Om die reden ziet men bij de oudere hoofdjes van Catananche 's avonds alleen de middelste korte lintbloemen samengebogen, terwijl de randbloemen onbewegelijk blijven; ook in den nacht, als er dauw valt, staan ze dan stralend uit als in de middagzon.

Zeer opmerkelijk zijn ook de inrichtingen tot bescherming van het stuifmeel bij die Samengesteldbloemigen, die in het middelveld van hun hoofdjes alleen buisvormige bloempjes hebben, terwijl de bloempjes aan den omtrek lintvormig zijn, of waar de op een ronde schijf dicht bijeenstaande buisbloempjes door een krans van stijve omwindselbladeren omsloten worden, die den indruk maken van bloembekleedselen. Als voorbeeld van de eerste groep kan Calemlula, de Goudsbloem, dienen, als voorbeeld van de laatste Carlina.de Driedistel, afgebeeld op blz. 132.

Bij deze planten wordt het stuifmeel uit de buisbloempjes, juist als bij de vroeger besproken lintbloemen, uit de antherenbuis door den in de lengte voortgroeienden stijl omhoog geschoven en vertoont zich boven ieder buisbloempje als een klein klompje op den top van de nog toegeslagen stempels. Deze buisbloemen kunnen echter hun stuifmeel niet zelve tegen de ongunst van het weder beschermen, en dus heeft er in deze bloemhoofdjes in zekeren zin een verdeeling van arbeid plaats, en wel zoo, dat de lintbloempjes of de als stralen uitstaande omwindselblaadjes van den rand, die geen stuifmeel voortbrengen, tot beschuttende bedekking dienenvoor de stuifmeelbereidende bloemen van het middelveld.

Bij goed weer staan de randbloempjes van zulke bloemhoofdjes en de omwindselbladeren der hoofdjes straalsgewijze van den omtrek naar buiten; bij slecht weder en 's avonds zijn ze evenwel opgericht, buigen zich over de buisbloemen van het middelveld en vormen dan samen een over dit middelveld heen gewelfden hollen kegel, of ze liggen dakpansgewijze over elkander, Vormen ook wel eens een schijnbaar onregelmatig saamgedraaide kuif, maar zijn altijd zóó geplaatst, dat ze de buisvormige groepjes van het middelveld en het door deze gepresenteerde stuifmeel tegen de nadeelen van het weer volkomen beschermen.

Sluiten