is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, springen de helmknoppen open. zooals onderstaande afbeelding laat zien. l)e meeldraden, zes in getal, staan in twee drietallige kransen boven elkaar, (zie Deel II, blz. 350), en onder eiken meeldraad bevindt zich een diep, uitgehold bloemdekblad. Zoodra zich de helmknoppen openen, rolt het stuifmeel in de holte van het daaronder gelegen bloemdekblad, dat zich intusschen een weinig van de as heeft verwijderd en een weinig is losgeraakt. Hier blijft het liggen, tot een de slanke, bloeiende aren heen en weer schuddende windstoot het uit zijn tijdelijke schuilplaats wegblaast.

Opmerkelijk is de omstandigheid, dat zich niet alle zes helmknoppen van

een bloem tegelijk openen, maar dat eerst de onderste, drietallige krans van

meeldraden aan de beurt komt, en dat dan, als het stuifmeel daaruit op de

aangegeven wijze door den wind is weggevoerd, zoowel de geledigde meeldraden

alsook de daaronder gelegen bloemdekbladeren afvallen. Nu eerst raakt de 1. . . 1_ . i i i iiiii

jiuuguru Krans uer oioemueKDiacieren een weinig los; de helmknoppen deidrie bovenste meeldraden springen open, hun stuifmeel glijdt in de daaronder gelegen uithollingen der bloemdekbladeren, en zoo wordt nauwkeurig herhaald, wat reeds vroeger is gebeurd.

Als een derde, hierbij behoorend voorbeeld zou nog de Duindoorn, Ifippophaë, genoemd kunnen worden, die op blz. 123 in Fi</. 2 tot 5 is aftrebeeld. De bloemen staan bii dezen

i .• Moeras-zoutgras, Triglochin palustre.

struik, aan den kant van houtige , Eon bloem W(iarïan ,le ^oeikwastvorn.ige stempel

takken, gerangschikt tot kleine klll- reeds geschikt is om bestoven te worden, terwijl al de iiit, ii in , , , helmknoppen nog gesloten zijn. 2. Een bloem, waarvan

wens. Elke meeldraadbloem bestaat dfl stJppe] ïnrw,.lkt is< de rtrie omler'8te helm.

uit vier meeldraden en uit twee knoppen zich hebben geopend en hun stuifmeel in de er , li i onder geplaatste bloemdokbladen hebben geborgen. Van

scnotelvormige, tegenover elkander i i n • ■ . ^ i i • . . T, , ,

° ' o beide bloemen is het voorste der drie onderste bloenidek-

staailde gekleurde kelkbladeren ; de bladeren weggenomen. Vergrooting 8-niaal.

laatste zijn met hun randen aaneengesloten, en daardoor ontstaat een kleine blaas, waarin de vier meeldraden verscholen zijn. Het oranjegele stuifmeel is melig en wordt reeds uit de helmknoppen vrijgelaten op een tijd, als het blaasje nog gesloten is. Het valt op den bodem van de hlaasvormige holte en is daar tegen regen en dauw dooide zich er overheen welvende kelkbladen uitstekend beschut. Als een warme, droge wind over de duindoornstruiken strijkt, gaan de blazen open; er ontstaan tegenover elkander twee gapende spleten, en het stuifmeel wordt uit zijn tijdelijke bewaarplaats in kleine snuifjes weggeblazen. Bij vochtig weer sluiten de beide kelkbladen snel weer aaneen en beschutten het nog aanwezige stuifmeel voor vocht; komt er dan droog weêr, dan wijken ze opnieuw uiteen, laten den wind tot zich doordringen en deze neemt de rest van het nog aanwezige