is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als bij voorbeeld de in middeleuropeesche loofbosschen algemeene len ook bij

ons niet ontbrekende] Arum maculutum, Gevlekte Aronskelk, worden voornamelijk bezocht door kleine tweevleugelige insecten, Diptera, vooral door de zeer kleine, sterk behaarde mugjes, l'xijchotla pliallaenoïdes, en het is geen zeldzaamheid, als men in een enkelen ketel verscheiden honderden van deze diertjes vindt. In den ketel van de bloeischeede der in den Botanischen Tuin te Weenen geplante Arum coiiocephuloü/es waren drie soorten van kleine, zwarte diptera binnengekropen uit het geslacht Ceratopogon, en in één van deze bloeischeeden, die in alcohol gedompeld en daarna geopend was, vond men bijna d u i z e n d van die vliegjes, opgesloten.

Op den bodem van een enkele bloeischeede van Arum itnUcum, den Italiaansche Aronskelk, vond men eveneens mugjes en vliegen en wel tot 1 verschillende soorten in één en denzelfden ketel, voornamelijk uit de geslachten <'Jhiroiiomus, Limoxiim, Sciara en 1'sycltoiht. De Aroïdee J>rucuncul-us criiutus wordt hoofdzakelijk door grootere vliegen, met name Somomgid ('actoren Aiitlwwyiu scala ris opgezocht. In de ketels van de in den Botanischen tuin te A\ eenen tot bloeien gekomen Üracunculus creticus hadden zich, behalve talrijke groene, goudglanzende vliegen uit de geslachten Antlioiin/iiif Lucilin en Somomyia, ook verschillende kevertjes, zooals Aaskevers, Spektorren en anderen gevestigd, met name Aleochara fuscipcs, Dcriiu'stcs uudulafus, Sajiriuus nitidulus e. a., en in de bloeischeeden van de in Italië voorkomende Dranmculus culgaris werden bijna enkel kevertjes, voornamelijk uit de geslachten Ihrmcstcs en Sajirinus opgemerkt. In een enkele bloeischeede van de

hclfsftl'l'lincindri lll'l nfnnwrwill \'nn<l nnno II1A..1I

-■i rum co nocepnaio utes, oen ° ^ ...vu mwi

der soorten van Aronskelk. He dan 250 stuks dier kevers, die tot elf verschillende

voorwand van de bloeischeede is ver- j i i i

wijderd. Geheel onder aan den bloeikolf S00rtel1 behoorden.

ziet men de vrouwelijke bloempjes, daar Een verrassende gelijkenis op de bloeischeede

lioven den eersten krans van haren, dan i . ..j .. , , . , , , ,

volgen de mannelijke bloempjes en boven ViUI ,le Aroideeen hebben de bloemen van het

deze de tweede krans van haren. Van geslacht IMjpbloeiU, Afistolucllill. Evenals bij de

onderen in den ketel, in de eerste fuik, \ m .. i .. . j * , • , , , . . .

bevinden zieh een aantal vliegjes van het Aioideeen met de bloeischeede liet geval is, splitst

geslacht Ccratopoffon, die daarin zich bij de Aristoloc/tia's het bloeindek in drie

tijdelijk gevangen zitten. ,pi i- » . .. , T,

aiaeclmgen. Allereerst de zoom, die bij de Euro-