is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draden gootvormig uitgehold en scheiden in dat gleufje overvloedig honig af, (zie de afbeelding op blz. 19N in Fig. 4). Daar echter in elke bloem verscheiden kransen van meeldraden aanwezig zijn. en de meeldraden van den buitensten krans steeds die van don binnensten bedekken en tegen do ruggen daarvan aanliggen, zooals in Fig. 3 is te zien; daar eindelijk ook nog alle meeldraden naar buiten toe worden saamgehouden door oen krans van rechtovereindstaande, stijve, lepelvormige bladeren, afgebeeld in Fig. 5, ontstaan en in al die gangon evenveel gesloten, kleine nectarholten, die slechts door sterke insecten kunnen worden ontsloten.

De bloemen van do hieronder in Fig. 3 afgebeelde Pltygrlius rapctisis vertoonen aan den voet dor buisvormige bloemkroon oen kloino, met honig

Vcrlinrgon l.oniyhakjes. 1. Stempel van Gentiaan bacnrica, waardoor do kroonbuis afgesloten wordt, tlinns uit do bloem genomen. 2. De bloem van deze plant, van boven gezien; zje blz. 208. 3. liloem van I'hi/fjrl i i. s en pen sin na verwijdering van het voorste gedeelte: zie blz. 207. 4. Bloem van Tricyrtes pifosa, evenoens na wegneming van bot voorste deel; zie blz 207. 5. Een der twee binnenste kroonbladeren van Hi/pecomn f/rtrndiflornnf, gezien aan de binnenzijde, die tegen het vruchtbeginsel aanligt. G. De bloem van deze zelfde plant, waarbij de beide binnenste kroonblndon tegen het vruchtbeginsel annliggen. Zie blz. 207.

gevulde uitzakking, die, door dat het vruchtbeginsel zich van daar naar beneden kromt on dicht tegen don wand der kroonbuis aan is gelogen, tot een gesloten holte wordt. In de bloemen van Tricyrtes pilom, hierboven afgebeeld in Fig. 4, welker drie buitenste bloemdekbladeren in de spoor aan hot ondereind dor bloem honig bereiden, .is het driekantige vruchtbeginsel als een propje ingedrongen tusschon de bloemdekbladeren 011 zoo worden de uitzakkingen tot drie afgesloten nectarbakjes.

Een dergelijk verschijnsel neemt men waar bij de bloemen van Hypecoum /irncuml>tnx. Do honig wordt hier afgescheiden in oen groefje dicht boven den nagel van do twee binnenste kroonbladeren, zooals de afbeelding van llg/>croinn grandifionun in Fig. 5 laat zien. Evenals bij de genoemde Gletscherboter-