is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teruggebogen zijn. Daarna buigen ook de beide gelijkgevormde, binnenste bloemdekbladeren terug, en het inwendige der bloem ligt open voor het bezoek der insecten. Het gehoele proces duurt nauwelijks langer dan drie minuten. Het is opmerkelijk, dat bij het openspringen van Stanhopea een duidelijk geruisch wordt vernomen, niet ongelijk aan het knappen, dat bij het stukspringen \an den opgeblazen kelk van de Silene inflata voorkomt, het Opgeblazen Lijmkruid, dat de Duitschers „Klatschnelke" noemen.

Er zijn bloemknoppen, die zich reeds zeer vroeg in den morgen openen, en die door den eersten straal van de opgaande zon al wijd geopend worden gevonden. De als slingerplant in onze tuinen veelvuldig gekweekte Ipomaea jnirpurea, of Pharbilis jmrpurea, de Purperwinde, opent haar bloemknoppen reeds om 4 uur, bij het aanbreken van den dag. Ook de meeste wilde rozen gaan tusschcn 4 en 5 uur 's morgens open. Tusschen "> en li uur ontplooien zich de meeste soorten van Vlas, Liman, zooals Linum austriaeum en per enne. Tusschen (5 en 7 uur ontluiken de bloemen der Basterd wederiken, Ejiilobium antjustifolium, Smalbladige Basterd wederik en Epilobium collinum; tusschen 7 en 8 uur die der meeste Winden, als de Akker win de, Conrolvitlus arcensi* en Convolvuliix tricolor. Tusschen 8 en 9 uur ontluiken veel Gentianeeën en veel soorten van Veronica, Eereprijs; de meeste soorten van 't geslacht Klaverzuring, Oxalis, en de uit den Himalaya afkomstige, in de tuinen dikwijls gekweekte, donkerbloemige soort van Ganzerik, l'otentilla atrosamjuinea. Tusschen 9 en 10 uur gaan de bloemknoppen der meeste Tulpen, Tulipa en der Opuntia's open; tusschen ld en 11 uur die van Erythraea pulehellii, F raai D u i z e n d g u 1 d e n krui d en van de 1 > w e r g b 1 o c m, Centunculus minimus, en tusschen 11 en 12 uur die van de Rechte Ganzerik. Pofentilla recta. Te beginnen bij den middag komt er dan een lange pauze tot den avond.

Er is geen plant bekend, welker bloemknoppen zich op onze breedte en in gewone omstandigheden in den namiddag openen. Zoodra zich echter de zon naar den westelijken horizon spoedt, begint het aardige spel opnieuw. Om <1 uur 's avonds of kort te voren springen de bloemknoppen van de Kamperfoelie, Lonieera eaprifolium open; kort daarna openen zich de bloemknoppen van de Nachtkaars, Oenothera, en die van de Koekoeksbloemen, Lychnis diuma en resjteiiina. Tusschen 7 en 8 uur doen het de Nachtviolen, ] fesper is uialronalis en Irislis; de Bonte Wonderbloem, Mirabilis Jalappa, eenige soorten van Lijm kruid als Silene noctiflora, Nacht-Lijm kruid, en Silene resperlina met verschillende soorten van Doornappel, Datura metel en Dut urn stramimiuin; tusschen 8 en 9 uur weer eenige Lijmkruiden, als Silene loni/iflora, sa.rifra</a, mllesia en een soort van tabak, Nieotiana aff'inis; tusschen 9 en 10 uur eindelijk nog Cereus nj/eticalus, de in Mexico thuis behoorende prachtige „Koningin van den Nacht' .

Evenals het begin is ook het eind van den bloei in elk afzonderlijk geval gebonden aan een bepaald tijdstip en daaruit volgt voor elke soort een bepaalde duur van den bloei. Bloemen, die slechts één dag open zijn, worden ééndagsbloemen of ephemere bloemen genoemd. In de onderstaande tabel