is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het uitzenden van stuifmeelbuizen, verloopen soms weken, eer deze verandering plaats heeft; bij andere daarentegen neemt men haar reeds na weinige uren waar. Zeer merkwaardig zijn in dit opzicht de Solaneeën, met name de Gifbes, Nicandra physaloide.% en de Wolfskers, Atropa belladonna. Niet alleen, dat reeds een uur, nadat het stuifmeel op den klevorigen stempel is gekomen, de laatste verwelkt en zich bruin kleurt, ook de geheele stijl ondergaat een verandering, laat van het vruchtbeginsel los en valt al spoedig op den grond. Hier moeten dus dadelijk, nadat de stuifmeelkorrels met het stempelweefsel in aanraking zijn gekomen, stuifmeelbuizen worden ontwikkeld, die binnen weinige uren doordringen tot de zaadknoppen binnen in het vruchtbeginsel.

Nog meer in 't oog vallend zijn de door dezelfde oorzaak optredende veranderingen in de bloemkroon. Zoodra de stempel verwelkt is, verwelkt namelijk binnen zeer korten tijd ook de bloemkroon, of zij raakt los van den bloembodem en valt af.

Het verwelken heeft bij de verschillende bloemkronen op zeer uiteenloopende wijze plaats. Zij verliezen hun stijfheid, zakken ineen, worden kleiner en veranderen van kleur. Uit de kronen van do bloemen, die slechts één dag leven, wordt hij deze gelegenheid water uit het weefsel afgescheiden, eenigszins als bij de gewone groene bladeren, die in den herfst aan sterke nachtvorst waren blootgesteld en den. daarop volgenden dag door de zon worden beschenen; zij worden verflenst en zien eruit als gekneusd of gekookt. De kronen van eenige Vlinderbloemigen echter, mot name van verschillende soorten, die tot hot geslacht Klaver, Trifolimn, behooren, verdrogen en ritselen daarna als dorre bladeren. Het midden tusschen deze beide tegenstellingen houden dan die talrijke planten, welker bloemen verslappen, een weinig samenschrompelen, zich ombuigen en ten slotte verwelkt afvallen, zooals dat het geval is bij voorbeeld bij de meeste Cruciferen, de Valeriaansoorten en de Composieten.

l)e kroonbladeren nemen bij 't verwelken meestal denzelfden stand aan, dien zij reeds hadden in den knop. Zoo bij voorbeeld rollen zich de lintbloemen van Boksbaard, Traijopoijan, bij 't verwelken op tot een buis en gaan er dus precies uitzien, als vóór het eerste ontluiken. Dit verschijnsel laat echter wel uitzonderingen toe, want de lintbloemen van Bellidiastnm en de meeste Asters rollen zich bij 't verwelken spiraalsgewijs naar buiten, die van Hieracium staticefoliui» doen hot spiraalsgewijs naar binnen, en ook zijn schroefvormige draaiingen van de verwelkende, verdrogende en verkleurende kroonbladeren geen zeldzaamheid.

Welke boteekcnis toekomt aan de met het verwelken gepaard gaande verkleuring der kroonbladeren, werd reeds bij een vroegere gelegenheid, namelijk op blz. 2">K in het licht gesteld. Hij veel planten komt bet ook voor, dat zich spoedig na de afzetting van stuifmeel op den stempel de aangrenzende kroonbladeren afzonderlijk, of de eenbladige bloemkroon in haar geheel, zich losmaken van den bloembodem, zonder eerst verwelkt te zijn, waarvoor als voorbeeld de bloemen der Kozen, der Amandels, der Sleutelbloemen en Fuchsia's kunnen worden aangehaald.