Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiermee staat ook in verband, dat de lintvormige bloemen van een hoofdje niet alle even lang zijn, zooals ook de genoemde afbeelding op blz. 130 laat zien. \\ aren ze alle even lang, dan zou de genoemde aanraking en kruising onmogelijk zijr, omdat tusschen de stijlen der buitenste en die der binnenste bloemen de lintvormige bloemkronen als scheidende wanden zouden zijn ingeschoven. Dit is 1111 daardoor vermeden, dat de binnenste tongetjes zooveel korter zijn, als noodig is, opdat de stijlen elkaar met hun stempels zullen kunnen bereiken. Bij vele, hiertoe behoorende planten, zoo bij voorbeeld bij Tragopogon, Boksbaard, wordt de geitonogamie nog hierdoor bevorderd, dat

Geitonogamie bij Samengesteldbloemigen en Umbelliforen. 1. Het elkaar kruisen der stcmpelarmen van dicht bij elkaar staande bloempjes bij Koninginnekruid, Eupatorium cannabimtm. 2. Lengtedoorsnede door het bovenste deel van een bloempje Tan dit Koninginnekruid; men ziet in 't midden de tegen elkaar geslagen stempelarmen, die nog in het kokertje Tan helmknoppen gezeten zijn, dat weer door het buisTormig bloemkroontje omgeven is. 3. Een schermpje Tan Chaerophyllum nromaticum, een soort van Rib zaad; de echt tweeslachtige bloemen zijn geopend, de schijnbaar tweeslachtige meeldraadblonmen nog gesloten. 4. Hetzelfde schermpje in een Terder stadium; van do echt tweeslachtige bloemen zijn de meeldraden afgeTallen, de schijnbaar-tweeslachtige meeldrnadbloemen hebben zich geopend en uit de Terschrompelende helmknoppen Tan deze valt stuifmeel op de stempels der eersten. — Alle figuren iets Tergroot. Zie blz. 381 en 386.

in ieder hoofdje de bloemen van den buitensten omtrek juist te staan komen tusschen twee bloemen van een daarop naar binnen volgenden krans van bloemen. Bij het sluiten van het hoofdje gaat daardoor van do beide, het stempel weefsel dragende, uiteenwijkende en boogvormige stempelarmen de eene links en de andere rechts tegen de met stuifmeel bedekte stijlen der vóór hen gelegen bloemen aanleunen.

Onder de Samengesteldbloemigen met uitsluitend buisbloemen zijn er

Sluiten