Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleverigen stempel liechton. Veel meer stuifmeelkorrels vallen voorbij den stempel door de lucht en kunnen door een luchtstroom gegrepen en als stofwolkjes voortgedreven worden. Als zich in do richting van den luchtstroom de stempels bevinden van andere bloemen van Pedicula ris in geslachtrijpen toestand, zullen enkele korrels uit het stofwolkje ook aan deze stempels blijven hangen, en op die wijze zal er een kruisbestuiving plaats vinden, gelijkend op die van den Schub wortel, Lathraea squamaria, op blz. 389 uiteengezet en door een afbeelding verduidelijkt.

^an de niet het geslacht Pediculuris het naast verwante Rhinanthaceeën hebben nog eenige soorten van Zwartkoren, Melampyrum, bijvoorbeeld Melampyrum sylvaticum, de boven beschreven inrichting; alleen buigt zich bij deze plant de buis der bloemkroon reeds 2 millimeter boven den voet knievormig naar beneden, terwijl de daarboven staande, uit een boven- en een onderlip gevormde zoom geen knikking of buiging ondergaat. Het resultaat is overigens hetzelfde als bij do genoemde soorten van het geslacht Pedicularis, in zoo ver namelijk als door do knievormige buiging der kroonbuis ook bij Melampyrum sylcat'xum het, stuifmeel, uit de helmknoppen van de als strooitangen werkende meeldraden, op den daaronder staanden stempel valt. |De ten onzent veelvuldig in 't wild voorkomende twee soorten van Kartelblad, Pedicularis sylvatica en P. pidustris, het Bosch- en liet M oer askar te 1 b 1 ad , on van Zwartkoren, namelijk de Wilde Weit, Melampyrum arvense en de Hengel, Melampyrum pratense, verdienen, wat betreft deze merkwaardige wijze om autogamie te bewerken, nog een nader onderzoek |.

Hij het proces, waarbij door kromming van de bloemkroon een verschuiving van de als een strooitang werkende meeldraden en daarmee een uitvallen van het pollen op den stempel plaats heeft, sluit zich nog een ander aan, waarbij, door de kromming der bloemkroon op het eind van den bloei, do met klevend stuifmeel bedekte helm knoppen in aanraking worden gebracht met den stempel in dezelfde bloem. Wie opmerkzaam de bloeiwijze beziet van de windende soorten van Kamperfoelie, Lonicera caprifuliutu, Echte Kamperfoelie; Lonicera etrusca en Lonicera periclymenum, Wilde Kamperfoelie, dien kan het niet ontgaan, dat de kroonbuis van de op openspringen staande bloemknoppen schuin naar boven is gericht, dat zij in de pas geopende bloem horizontaal staat en zich kort vóór 't verwelken naar beneden ombuigt. De hoek. waarin de as der bloem ten opzichte tot den bloemdragenden stengel wordt verplaatst, bedraagt 45 tot 90 graden. Hij horizontaal afstaande stengels is hij kleiner, bij rechtovereindstaande grooter, altijd is er echter voor gezorgd, dat de geopende bloemkroon bij 't begin van de schemering voor de Sfinxen of Schemeringvlinders zoo gemakkelijk mogelijk is geplaatst. In de bloemen, die'een bezoek van deze vlinders verwachten, neemt de stempel een stand in, waardoor hij niet van zelf met het klevende stuifmeel der helmknoppen van dezelfde bloem kan worden bestoven. Sfinxen, die hun langen zuiger in de honigrijke diepte der bloem steken, raken eerst den stempel en later de hel nik noppen aan en zullen bij het bezoeken van verscheiden bloemen

Sluiten