is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soorten en ook voor die planten met schijnbaar tweeslachtige bloemen, die met het oog op de vorming van geslachtsrijp stuifmeel en geslachtsrijpe zaadknoppen eigenlijk ook één- of tweehuizig zijn.

Voor de planten mot niet heterostyle echt tweeslachtige bloemen is aangetoond, dat geslachtsrijp stuifmeel, te rechter t ij d uit de helm knoppen van de eene b 1 o e in op de stempelsconer andere bloem van dezelfde soort overgebracht, steeds bevruchting veroorzaakt. Alleen in die gevallen, waarin de niet heterostyle tweeslachtige bloem meeldraden van ongelijke lengte bevat, heeft de bestuiving een verschillende uitwerking, al naar gelang het stuifmeel van de langere of van de kortere meeldraden afkomstig is.

Eigenaardig is bet gesteld met de planten met heterostyle tweeslachtige bloemen. Het stuifmeel uit de helmknoppen van een kortstijlige bloem op den stempel eener langstijlige bloem, of dat uit de helmknoppen eener langstijlige bloem op den stempel eener kortstijlige bloem overgebracht, geeft de beste resultaten; de andere verbindingen, zoo bij voorbeeld die van het stuifmeel uit de helmknoppen eener langstijlige met de stempels eener andere langstijlige bloem, of die van liet stuifmeel uit de helmknoppen eener kortstijlige met de stempels eener andere kortstijlige bloem hebben slechts weinig of veelal in 't geheel geen resultaat.

Er zijn soorten van planten met gedeeltelijk schijnbaar tweeslachtige en gedeeltelijk echt tweeslachtige bloemen, waarvan de laatste heterostyl zijn. Zoo bij voorbeeld komen bij Silene saxifnii/a planten voor, die alleen schijnbaar tweeslachtige vrouwelijke bloemen, planten, die alleen schijnbaar tweeslachtige mannelijke bloemen, planten, die alleen langstijlige, echt tweeslachtige bloemen en planten, die alleen kortstijlige, echt tweeslachtige bloemen dragen. De met al die verschillende vormen van bloemen ondernomen kruisbestuivingen leerden, dat de bestuiving der stempels in de schijnbaar tweeslachtige vrouwelijke bloemen met liet stuifmeel der kortstijlige tweeslachtige bloemen het beste resultaat opleverde. Een bijna even goed gevolg had de bestuiving der stempels in de schijnbaar tweeslachtige, vrouwelijke bloemen niet het stuifmeel der schijnbaar tweeslachtige, mannelijke bloemen. Minder gunstig was het resultaat van de bestuiving der laatstgenoemde stempels met het stuifmeel van de kortstijlige meeldraadbloemen. I>e bestuiving der stempels in de langstijlige, tweeslachtige bloemen met stuifmeel uit de kortstijlige tweeslachtige bloemen, alsook de bestuiving der stempels in de kortstijlige, tweeslachtige bloemen met het stuifmeel uit de langstijlige, tweeslachtige bloemen had weer een goed resultaat, terwijl daarentegen de overbrenging van het stuifmeel uit een langstijlige, tweeslachtige bloem op den stempel van een langstijlige, tweeslachtige bloem, alsook die van het stuifmeel uit een kortstijlige, tweeslachtige bloem op den stempel eener kortstijlige, tweeslachtige bloem een besliste mislukking opleverde.

Voor de bloemen der Kattestaart, Lythrum salicariu, die deels langstijlig, deels middelstijlig en voor een derde deel kortstijlig zijn, zooals op blz. 358 is uiteengezet, en waarbij 18 verschillende verbindingen mogelijk zijn,