is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sporangiën voortbrengt, macrosporangiën, die de laagste, en microsporangiën, die de hoogste plaats aan de as innemen. De eerste brengen slechts vier ma cros por en, de laatste een zeer groot aantal microsporen voort Op de prothalliën, die uit microsporen zijn voortgekomen, ontstaan antheridiën met spermatozoïden; op de prothalliën, die hun ontstaan aan de macrosporen danken, ontstaan de amphigoniën. waarin zich de te bevruchten oöplast bevindt zooals op blz. 73 is besproken.

Bij de Bladmossen, Musci, ontwikkelen zich de geslachtsorganen aan den top van fijne stengeltjes en wel tusschen groene, schub vorm ige blaadjes. De bevruchting en de vruchtvorming is gelijk aan die der Varens. Evenals de

5

o 4- o it *■ i ongesiacntenjken weg ontstane sDore.

2. Protonema. 3. Protonema niet den aanleg van een mosstengeltje. 4. Top van een mossteugeltie met vruchtbeginsels (amphigoniën) en twee daaruit ontstane vruchten; uit een dezer laatsten ontwikkelt zich reeds de tweede generatie. 5. Mosstengeltje, aan den top waarvan, uit een daar gevormde vrucht de tweede ongeslachtelijke generatie is ontstaan; in het eindelings geplaatste kapsel worden langs ongeslachtelijk™ weg sporen gevormd. Fig. 1, 2 en 3, 350- tot 400-maal, Fig. 1 ongeveer 80,naai, Fig. 5 5-n'anl v "-groot

vrucht der Varens met het prothallium blijft de vrucht der Bladmossen met het stengeltje of takje, waarop zij ontstond, verbonden, wat in zoover van gewicht is, dat daardoor de uit de vrucht opgroeiende ongeslachtelijke generatie zich met, de voor haren groei benoodigde stoffen zelve behoeft te bereiden. Zij ontvangt die nog door bemiddeling van den mosstengel, die voortdurend frisch en groen blijft en het vermogen, om te assimileeren, ook dan nog behoudt, als uit de vrucht de ongeslachtelijke generatie ontspruit.

Deze ongeslachtelijke generatie der bladmossen ontwikkelt zich op de volgende manier. Het veelcellige vruchtlichaam, dat uit den in het fleschvormig amphigonium geborgen oöplast na de bevruchting is ontstaan, wordt tot een