is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds uitloopen korten tijd, nadat ze zijn aangelegd. De as der spruit blijft echter kort, de bladeren staan daaraan dicht opeen, zijn rood gekleurd, duidelijk verkort, vaak cirkelrond en hebben geen bladsteel. Van verre gezien, gelijken die ontijdig ontwikkelde spruiten op groote, dubbele bloemen van roode kleur, die tusschen liet donkere groen van de niet aangetaste struikjes zijn ingevoegd.

Nog meer in 't oog vallend door haar vurig roode kleur zijn de ontijdig ontwikkelde spruiten der heestertjes van de li ij sb es, Vaccinium uliginosum, die door Exobasidium vaccinii kankerachtig ontaard zijn en die men nog al dikwijls in do Alpen aantreft. De Berendruif, Arctostaphylos urn ursi, en de Kotsbes, Andromeda polifolia, ondergaan, zooals ook Ledum palustre door Exobasidium vaccinii eveneens veranderingen, waarvoor die van de Roode Boschbes als voorbeeld kunnen dienen.

Wanneer de vervorming van spruiten door woekerende Sporeplanten aan takken van hooge heesters of van booinen zich voordoet, komen er vormingen voor den dag, die in don volksmond den naam van Heksenbezems dragen en waarop wij reeds in het begin van dit hoofdstuk doelden. De prikkel tot het ontstaan van die vormen wordt bij de meest verschillende boomen door zeer verschillende woekerzwammen gegeven; op de heesters der Berberis, Berberis eulgaris, door Aecidium graveolens; op den Witte n Els, Alnus incana, door Exoascus borealis; op den Haagbeuk, Carpinus betulus, door Exoascus carpini; op den Kriekenpruim, Prunus insititia, door Exoascus insititiae; op de andere soorten van het geslacht Prunus door Exoascus deformans; op den Blanken Berk, Betula verrucosa, door Exoascus turgidus, betulinus en alpinus: op Acacia's door Aecidium acaciae en Uromyces Schiveinfurthii; op Cissus door Schizonella cissi; op den Weymouths Pijn, Hnus strobus, door Peridermium strobi en op de Zilver spar, Abies pectinata, door Aecidium elatinum.

Buitendien komen nog heksenbezems voor op Pistacia lentiscus, op Beuk, Den, Lariks, Spar enz., doch tot nu toe is het nog niet gelukt, uit te 'maken, door welke woekerende Sporeplanten de kankerachtige ontaarding der spruiten van deze heesters en boomen wordt veroorzaakt.

Als voorbeeld voor de bedoelde wonderlijke vormingen kiezen wij hier den door Olof Winkler naar de natuur geteekendenheksenbezem van de Z i 1 ve rspar, Abies alba (of pectinata), op de volgende bladzij afgebeeld. Deze gaat steeds uit van een der horizontaal afstaande zijtakken dezer Spar en verheft zich van de bovenzijde van den tak met rechtopstaande of in een boog oprijzende takken, zoodat de indruk ontstaat van een op de schors van den horizontalen tak gegroeide woekerplant. De takjes staan bij die schijnbaar op den sparretak ontstane nieuwe plant in kransen, terwijl zij bij de gewone zijtakken der spar aan twee zijden zijn geplaatst. Alle zijn ze verkort en verdikt, opvallend zacht en buigzaam, 't geen komt, doordien het schorsparenchym sponsachtig gezwollen is en doordien het houtlichaam zich maar weinig heeft ontwikkeld. De knoppen, die bij gezonde sparretakken eivormig zijn, vertoonen zich op den heksenbezem bijna bolrond. Zooals in alle andere gevallen, waarin een plantendeel of een geheele spruit kankerachtig ontaard is, heeft er ook bij dezen