is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in zekeren zin tot een bal groepeeren, zoo ongeveer als koolbladeren aan een kool, zoodat de geheele klontgal er als een knopje gaat uitzien. I)e buitenste bladeren van zulke gallen zijn rond en van boven gegroefd; meestal sluiten ze als twee schelpen aaneen; de binnenste bladeren hebben ook wel eene dergelijke gedaante, maar zijn kleiner, dieper uitgehold, vleezig verdikt en bleek van tint, Soms zijn deze binnenste, kleurlooze bladeren gedeeltelijk met elkander vergroeid, met kleine wratjes bedekt en bestrooid met glasheldere korreltjes, zooals 't geval is bij de door de galmijt Phytoptus psilaspis veroorzaakte knopvormige klontgal aan de takken van Taxis, Taxus baccata, afgebeeld op blz. 84 in Fig. 1T> tot 17.

De door Cecidomyia genisticola op de Verfbrem, Genista tmctoria, voortgebrachte gallen, evenals die, welke door Cecidomyia (Dichelomyia) veronicae op Vermica chamaedrys en door galmijten op de Quendel of Wilde Th ij m, Thymus serpyllum, worden teweeggebracht, afgebeeld op de plaat van blz. 6,5 in Fig. 4 en 5, vormen op de einden der loten witte knopjes, die zich van het donkere groen der daarbeneden staande bladeren reeds van verre duidelijk onderscheiden. De witte kleur wordt veroorzaakt, doordat de als mosselschelpen aaneensluitende buitenste bladeren dicht met witte haren bekleed zijn. Door Cecidomyia (.Uhopalomia) artemisiae wordt aan de takken van de Liggende Alsem, Artemisia campestris, een gesloten klontgal veroorzaakt, die in witte wol als in een spinsel is gehuld. Daarentegen zijn de aan de aartjes der Dravik, Bromus, door een galmijt veroorzaakte, gesloten klontgallen groen en kaal, ot

ten minste niet meer dan gewoonlijk behaard.

Aan de spruiten van Taxis, Taxus baccata; van Vlas, Linum usitatissimum; van de Cypres Wolfsmelk, Euphorbia cyparissias; van Silene acauüs en verscheiden Erica's, als Erica arborea, Erica carnea e. a., ontstaan door den invloed van verschillende muggen, als Cecidomyia taxi, Cecidomyia euphorbiae, Cecidomyia ericae scopariae e. a., gallen met lijnvormige, rechtopstaande, tot bundeltjes vereenigde bladeren. Het benedengedeelte van de tot een geheel vereenigde bladeren en ook de as der gal zijn gewoonlijk een weinig verdikt, waardoor de indruk wordt teweeggebracht, dat de lijnvormige bladeren gezeten zijn op een rond knopje, 't geen vooral bij de Cypres Wolfsmelk sterk in het oog valt,

Bij dezen vorm sluiten zich aan de in Duitschland onder den naam „Kickebeere" bekende gallen, die aan takken van don Jeneverbes, Juniperus communis, voorkomen, en door de galmug Hormomyia (Oligotrophus) jumpenna veroorzaakt worden. Do naaldvormige bladeren van den Jeneverbes staan aan de onveranderde spruiten drie aan drie in kransen bijeen. Door den invloed van de genoemde galmug worden nu de kransen aan liet uiteinde der', takken zoo veranderd, dat de voorlaatste ten gevolge van de veibreeding der naalden een beker voorstelt met drie tandjes, terwijl de laatste krans vervormd wordt tot een door drie kleine blaadjes omsloten hokje, zooals de afbeelding van blz. 80 in Fig. 7 en 8 aantoont. De gal herinnert in haar vorm zeer duidelijk aan de kogels van sommige Thuya's, Levensboom en, als Th uja occidentalis, orientalis, en Thuja plicata.

A. Kervür rn* Marti.aitx, ITot loten 'lor planton. IV. ^