is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun vorm en in de kleur der bloemen beantwoorden aan een mengeling van 1 en 2.

Voor het ontstaan van nieuwe soorten in de vrije natuur is de vraag naar het ontstaan der enthybriden wel is waar van ondergeschikt belang, maar voor het recht begrip der processen, die tot de vorming van bastaarden meewerken, is zij van niet te overschatten beteekenis, in zoover namelijk als de door die vraag in 't leven geroepen uiteenzettingen, proeven en onderzoekingen geleid hebben tot het resultaat, dat de door middel van onze zintuigen waarneembare eigenschappen en kenmerken van elke plantensoort moeten worden beschouwd, als de uitdrukking van den iijnsten bouw en de moleculaire samenstelling van een specifiek protoplasma, en dat aan een planten vorm, waaraan eigenschappen en kenteekenen van twee soorten vereenigd worden waargenomen, een protoplasma ten grondslag ligt, dat tot stand is gekomen door de verbinding der protoplasma's van twee stamsoorten.

De eigenschappen, kenmerken en levensuitingen der bastaarden, waarover tot dusver werd gesproken, konden voor een deel door de eene, voor een deel door de andere stamsoort worden verklaard. Wij hebben ten slotte ook nog op eigenschappen te wijzen, die niet van de ouders afkomstig kunnen zijn. In dit opzicht moet allereerst gewezen op het verschijnsel, dat zich de meeste bastaarden, die door kruising zijn ontstaan, opvallend snel en weelderig ontwikkelen, dat zij niet zelden al in het eerste jaar na het uitzaaien bloeien, terwijl de plantjes der stamsoorten eerst in het tweede of derde jaar tot bloei komen, en dat zij in grootte van bladeren en vooral van bloemen de beide stamsoorten dikwijls overtreffen.

Dat laatste is wel een der voornaamste oorzaken, die de kweekers noopten en nog steeds nopen, zoo dikwijls van kruising gebruik te maken, /ij worden namelijk daardoor in staat gesteld, te gemoet te komen aan den wensch van bloemenliefhebbers, die 't liefst planten in hun tuinen zien, welke door de grootte der bloemen in 't oog vallen. Gewoonlijk bepaalt zich het grooter worden der bloemen tot het eerste of hoogstens nog tot liet tweede jaar. Later worden de bloemen der bastaarden weer kleiner. De kweekers plegen daarom ook de hybriden, die wegens hun groote bloemen bijzonder gewaardeerd worden, steeds weer opnieuw door kruisbestuiving voort te brengen.

Uit de groote menigte waarnemingen, die in dezen ons ten dienste staan, zij hier een enkele als voorbeeld aangehaald. De Gesnoriacee /soloma Demimeanum is het resultaat eener kruising van Isoloma Ti/ilacinii met /soloma sciadoculyx. De zaden, die na de kruising gewonnen worden, ontkiemen spoedig, en de plantjes groeien snel tot buitengewoon krachtige planten op. De bladeren worden driemaal, de bloemen dubbel zoo groot als die der ouders; buitendien zijn de bloemen ook veel talrijker dan bij de stamsoorten, en de hybride ziet er daardoor veel grootscher en prachtiger uit dan de beide soorten, waarvan zij afstamt.

Verscheiden planten, die in bergstreken inheemsch zijn en daar hun wortels