Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gebeurt overigens ook wel, dat geheele vruchtendragende planten ontworteld of bij het ondereind van hun stengels van den in den grond achterblijvenden wortel losgerukt worden en dan door den wind als losse ballen worden voortgedreven. De merkwaardigste plant in dit opzicht is de hieronder afgebeelde Plantago cretica. Zij is éénjarig en heeft een bundel stijf rechtopstaande stengels, die uit den zeer korten hoofdstengel ontspringen en de bloemen dragen. Als de vruchten beginnen te rijpen, krommen deze stengels zich naar alle zijden als horlogeveeren 'naar beneden; door hun drukking tegen den grond oefenen ze aldus een krachtige trekking uit op den korten hoofdstengel en den loodrecht in den grond stekenden, eenvoudigen penwortel. Daar de grond, waarop Plantago cretica groeit, in den vollen zomer uitgedroogd en gespleten is, is die werkingvoldoende om de plant uit den grond te trekken. De vruchtdragende planten hebben dan den vorm van een aan twee kanten ingedrukten bal, zijn zeer licht en worden door windstooten over den grond voortgerold.

Deze Plantago cretica is ook een voorbeeld van de zoogenaamde Steppenheksen of Wind heksen, waardoor de reizigers in de steppengebieden zoo

Verspreiding van vruchten en zaden door den wind. C. Plcititogo cveticct.

te recht in groote verbazing geraken. Op de hooge steppen van Perzië groeit een Samengesteldbloemige plant, Gundelia Touniefortii, die kogelvormige, stekelige, losse zoden vormt en een diep in den grond dringenden penwortel heeft. Als de vruchten rijpen verrot de wortelhals, en de ronde zoden rusten dan alleen door middel van de benedenste stijve takken op den grond. Steekt de wind op, dan beginnen die tallooze, van vruchten voorziene zoden te bewegen, gaan rollen en worden zóó over de steppen verspreid.

De overblijvende kruiden in de steppengebieden van Zuid-Rusland, waarbij dit verrotten van het onderste stengeldeel en het voortrollen der losgeraakte, uitgedroogde en vruchtdragende plant wordt opgemerkt, behooren tot de meest uiteenloopende familiën. De bekendste zijn Alhagi camelorum, Centaurea diffwi, Phlomis herba venti, Papistrum perenne, Lepidium ruderale en Salsola kali. Het komt dikwijls voor, dat bij het voortrollen verscheiden van die dorre, veelvertakte kruiden in elkander grijpen en zich aan elkaar vasthaken en dat daardoor ballen van de grootte van een hooiwagen ontstaan. Ook heeft men opgemerkt, dat bij wervelwinden zulke ballen van den grond worden opgetild en in wijde sprongen over de steppe vliegen. Het is niet te verwonderen, dat dit verschijnsel

Sluiten