is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSPREID1NGSGRENZEN.

plaatsen en wij willen uit de reeks in 't bijzonder de volgende even noemen: zoet waterbron nen. /W»; zoutbronnen, «.«»„; beken «»,«»; stortbeken, M; rivieren, ftumi; plassen, »<«./»«; Z"

lacus; zee, mare; rivier- en meeroevers, zeestrand, hto,a

moerassen, in den zomer uitdrogende moeirassen

venen, *«>ƒ<*«; tijdelijk overstroomde plaatsen, velde ,

campi- steppen, woestijnen, deserta; zonnige heuvels, coles,

steenachtige plaatsen, lapidosa, rotsachtige plaatsen, rupestr.a, zandgrond, «mw; kleigrond, «wyitfa; leemgrond, lutum; rudevato.

Dat ten gevolge van veranderingen, die de grond in den loop des tijds door stroomend water, verweering, ophooping van teelaarde of humus en dergelij -e verschijnselen ondervindt, deze standplaatsen talrijke, verschuivingenonderen of geheel verloren kunnen geraken, behoeft met nader te worden aangetoond.

Den grootsten invloed op de verspreiding en de V8rd®®ling der planten heeft het klimaat. De lengte der dagen, of wel de duu der verlichting van de planten door de zon. de temperatuur der lucht, van den grond en van het water in de verschillende jaargetijden, de vochtigheidstoes and der lucht, de hoeveelheid en de jaarlijksche verdeehng van den a mosfensche neerslag, de richting en de kracht der «inden zijn niet enkel n,. het alg^eea van de grootste beteekenis voor het plantenleven, maar voor elke soort past ook een zeer nauwkeurig bepaalde maat van die afzonderlijke k »™atsfacto,ren Heeft zich ergens op geschikten grond uit de door t water, de lucht of door dieren verspreide doelen eener plant, 't zij bol of knol, knop, stek o vrucht een plantensoort ontwikkeld en wordt de voor haar passende mate a licht warmte en vochtigheid in de eene of andere richting overschreden, da is deze soort in de onmogelijkheid de begonnen ontwikkeling te voltooien; zij kwijnt weg en sterft, zonder nakomelingschap achter te laten. Op deze wijze wordt door de klimaatstoestanden paal en perk gesteld aan de verspreiding van iedere plantensoort. Hierbij moet nog worden gevoegd, dat de grens in de eene richting door dezen, in de andere door genen khmaatsfactor kan worden gevoir en dat niet zelden verschillende toestanden, die onder den naam klimaat woulen saamgevat, tegelijk invloed uitoefenen op de verspreiding der ^ e" ,

De grens, aan de planten in de richting van het arctische of wel antarcti gebied en in de berglanden naar de toppen der hooggebergte*.toegesteld, word door de afneming der temperatuur en de toenemende lengte van den wm bepaald- de in tegengestelde richting getrokken grenzen komen tot stand doordien' bij het inWen v,n die temperaturen, die de bedee de planten tot ontwikkeling brengen, dc dageljjksche lichtdoui nog te Pj™8■ vastelandsklimaat, dat zich door geringer vochtigheid der ucht, 1 0 zomertemperaturen en lage wintel-temperaturen onderscheidt, worden die^piant teruggehouden, die in den zomer onder den invloed der hoogte schade Wen en bij lage temperatuur in den winter te gronde gaan. Door het kustzeeklimaat, waarvoor betrekkelijk geringe schommelingen der temperatuur in den loop van een jaar, vergelijkenderwijs koele zomers en groote vochtigheid