is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in 't gebied der vlakten naast elkander zijn gelegen en gewoonlijk zich over wijde landstreken uitstrekken. Zoo bijvoorbeeld wijkt de Flora der Middeleuropeesche hooggebergten, die gewoonlijk als Alpenflora wordt aangeduid, van de ten Noorden der Alpen ontwikkelde Baltische of Oostzeeflora en de ten Zuiden over de kustlanden van de Middellandsche Zee verbreide Mediterrane ol Middellandsche flora zoozeer af, dat zij noch met de eene, noch met de andere

kan worden vereenigd.

Ook de Flora der hooggebergten in Zuid-Europa wijkt van de Middellandsche Flora evenzeer af als van de Alpenflora en moet als een afzonderlijk Floragebied worden onderscheiden, dat het notorische gebied genoemd wordt (van vótoc, het Zuiden en 'Óqoc, berg). Juist zooals in Middel-Europa gaat het echter in alle streken, waar zich kolossale gebergten verheffen, en waarschijnlijk zou men buiten de genoemde 35 Floragebieden nog wel evenveel Floragebieden van het hooggebergte kunnen onderscheiden. Welke groote beteekenis echter juist deze Flora's van het hooggebergte voor het ontstaan van die in het laagland en over 't geheel voor de geschiedenis der plantenwereld bezitten, zal in het volgende hoofdstuk worden uiteengezet.