is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het uitsterven op het kleine Kraingebied teweegbrengen, ook voor alle standplaatsen in het op 50 mijlen afstands gelegen hoofd verspreidingsgebied op

't Balkanschiereiland zullen gelden.

Een zeer merkwaardige pendant van Daphne Blagayam werd niet lang geleden in Karinthië aangetroffen. Op een noordelijke helling van den Kora p werd daar op een zeer kleine uitgestrektheid Waldsteiniu ternata in het wild gevonden, een plant, die in de bergen van Centraal-Azië, met name in den Altaï zeer veelvuldig voorkomt, honderd mijlen verder westelijk op een klein gebied van de bergen bij Kroonstad in Zevenburgen weer opduikt en dan weer vele mijlen verder naar liet Westen op een kleine plek in Kannthie, a s op een verloren post, werd gevonden. Indien in een ongunstig jaar de exemplaren op dat kleine terrein van den Koralp te niet gaan, dan zou Waldsteinia ternata als burgeres uit de Flora van Karinthië moeten worden doorgestreept

Dat gevallen zooals deze, die hier voor Daphne Blagayam en U ahhtenua ternata mogelijk en waarschijnlijk werden genoemd, zich inderdaad ook hebben voorgedaan, bewijzen de plantensoorten, die in het eene gebied als

bestanddeelen der tegenwoordig toonaangevende Hora zeer verspreid zijn, doch in een ander Floragebied alleen in fossielen toestand te vinden zijn, en wel in omstandigheden, die in t minst geen twijfel overlaten, of zij hebben er vroeger werkelijk geleefd, maar zijn nu al

sinds geruimen tijd uitgestorven.

Rhododendron ponticum b.v., eene plant, die een integreerend deel uitmaak

van de Flora, die tegenwoordig in de buurt van de Zwarte Zee zich heef ontwikkeld, komt afgescheiden van dit hoofdverspreidingsgebied ver in het Westen, in Zuid-Spanje voor en daar op een beperkt gebied. In fossielen toestan wordt deze Khododendron ook in de Alpen, namelijk op de zuidhelhng van (e Solsteinketen in Tirol, in de bovenste lagen van de zoogenaamde Hottingei breccie" aangetroffen. Deze plant was dus eens door Zuid- en Middel-Europa tot 47» N.B. verspreid. In Zuid-Spanje heeft zij zich nog op beperkt terrein als op een eiland in stand weten te houden; in de Alpen echter is zij uitgestorven. Een tegenhanger tot deze Khododendron ponticum vormen vele Juglandaceeën. die tegenwoordig deel uitmaken van de wouden van Noor*-Amerika en in Europa nog alleen in fossielen toestand worden aangetroffen.

De resultaten van het onderzoek naar de geschiedenis van de afzonder ij e soorten vormen natuurlijk den grondslag voor een geschiedenis der gehee e plantenwereld. Terwijl vroeger de bestudeering der fossiele resten als belangrijkste bron voor zulk een geschiedenis werd beschouwd, neemt men tegenwoor ïg ook de verspreiding der levende planten in den kring van waarneming op. en met name aan de endemische, zoowel als aan de als eilanden in vreemde Floragebieden gestrooide soorten wordt nu de beteekenis gehecht, die zij 111 zoo

hooge mate verdienen. . ,

Vooral over de toestanden in de jongste perioden van de geschiedenis dei

aarde gaat een beteekenisvol licht op door zulke onderzoekingen van endemisc ie

of als verloren posten achtergebleven soorten. Bij uitstek leerrijk is in dit