is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pentsao aan iederen ernstigen zieke als een zoogenaamd onfeilbaar geneesmiddel wordt toegediend.

Ten slotte moet hier nog worden opgemerkt, dat in den laatsten tijd, waar dat mogelijk is, in plaats van de geneeskrachtige kruiden zelf de daaruit bereide alcaloiden, zuren enz worden gebruikt, zoo bijvoorbeeld in plaats van den kinabast de chinine, in plaats van het Vingerhoedskruid, de digi tal ine enz. Verscheiden organische geneesmiddelen, zooals bijvoorbeeld de antipyrine, worden overigens in 't geheel niet uit planten en plantendeelen verkregen, maar worden kunstmatig in chemische laboratoria bereid.

Het vertrouwen der zieken op de aanbevolen plantaardige volksgeneesmiddelen wordt meestal grooter, als kan worden aangetoond, dat ze uit de eene ot andere verre streek, of van een zeer bijzondere plek afkomstig zijn, bijvoorbeeld uit Siberië of van een der eilanden in den Stillen Oceaan, of dat ze ingezameld werden op een plaats, die vroeger voor terechtstellingen diende. Een tweede voorwaarde voor het aanzien, dat zulke volksmiddelen genieten, bestaat hierin, dat ze slechts onder groote gevaren en met grooten persoonlijken moed kunnen worden ingezameld. Zoo bijvoorbeeld beweert men, dat de verzamelaar van bepaalde planten op de kruispunten der wegen, die hij moet volgen, honden zal ontmoeten met vurige oogen en glinsterende scherpe tanden, of dat reusachtige spookgestalten met blinkende messen hem zullen tegemoet treden. Een derde voorwaarde wil, dat men zekere toestellen gebruikt, die uiterst moeilijk te krijgen zijn, zoo bijvoorbeeld een voetbankje, waarop de patiënt knielen moet, dat uit negen soorten van naaldhout moet zijn samengesteld en wel uit dat van Gewone Spar, Zilverspar, Pijnboom of Grove Den, Borgden, Sevenboom, Lork, Arve, Taxis en Jeneverbes. Al die eischen bedoelen blijkbaar te werken op het bijgeloof van diegenen, die de bedoelde middelen willen aanwenden en die

ze daarvoor tegen liooge sommen aankoopen.

Zeer verspreid is ook de nieening, dat de plantendeelen slechts dan krachtig werken, als ze op een bepaalden dag of in een bepaalden nacht worden ingezameld. Zoo heet ,Varenzaad" alleen dan bruikbaar bij betoovering, brengt liet alleen dan geluk aan bij het spel, laat het schatten vinden en maakt het onzichtbaar, als het in den nacht, die volgt op Sint Jan, 24 Juni, tusschen 11 en 12 uur wordt ingezameld; de „Witte Cichorei", die onkwetsbaar en onzichtbaar kan maken, moet op 25 Juli uitgegraven en aan een stok gebonden zijn, als ze met succes zal worden aangewend. Als men uit de m den Walpurgisnacht, dat is de nacht, die op den laatsten Aprildag volgt, ingezamelde Honds dr af planten, Glechoma hederacea, een krans maakt en dien opzet, kan men den volgenden dag in de kerk alle heksen uit het dorp duidelijk herkennen; zij alle staan namelijk met den rug naar het altaar.

De zoogenaamde rookkruiden, n.1. Alant, Inula Helenium; Koninginnekruid, Eupatorium cannabinum; Valeriaan, Valeriana officinalis; Bittere Alsem, Artemisia absijnthium; eene andera soort Alsem, n.1. Artemisia abrotanum; en Boerenwormkruid, Tanacetum vuhjare, moeten op 15 Augustus, Maria Hemelvaart, ingezameld, in bundeltjes gebonden en in de kerk gezegend worden.