is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij moeten dan worden gedroogd en tot de zoogenaamde „rooknachten , dat zijn de nachten na Sint-Thomas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen worden bewaard, om dan, door ze aan te steken, in de stallen en de slaapkamers rook ervan te doen opwalmen. In aldus uitgerookte stallen en vertrekken kunnen

heksen geen kwaad stichten.

Een der meest verspreide bijgeloovige opvattingen zegt, dat men zich door 't gebruik van bepaalde planten helderziend kan maken, dat is, dat men met behulp van die planten en plantendeelen dingen kan zien of herkennen, die anders onbekend zouden blijven. De onschadelijkste hiertoe behoorende middelen zijn de zoogenaamde „orakelbloemen", zooals Madeliefje en Ganzebloem, Composieten, welker gele schijfbloempjes, dicht opeengedrongen in een middelveld, omgeven zijn door een krans van witte straalbloemen. Het aantal dezer laatste is verschillend, en telt men de na elkander afgerukte lintbloempjes van 't begin tot het einde, dan valt op het laatste of een even öf een oneven getal. Is het een oneven getal, dan moet men het zich getroosten, dat de gekoesterde wensch niet wordt vervuld, is het een even nommer, dan bestaat er gegronde hoop, dat eraan zal worden voldaan. Dikwijls worden door tusschenkomst van zulke bloemen aan de toekomst vragen gesteld, op bepaalde wijze uitgedrukt, zooals het bekende: „Hij heeft mij lief, heeft mij niet lief enz.

In Silezië gebruikt men Hertshooi, Hypericum perforatum, als orakelbloem. Uit de stelen der bloemen druppelt, als de bloemen afgeplukt worden, gewoonlijk een bloedrood vocht. Dit blijft echter soms achterwege of is ook wel eens grijs gekleurd. Dat verschil wordt nu als gunstig of ongunstig uitgelegd door de in Oostenrijk gebruikelijke spreuk: -Bist mir gut, gibst mir Blut; Bist mir gram, gibst mir Schlamm". Overoud is liet gebruik van de zoogenaamde wichelroede, 0111 zich helderziend te maken, dat is verborgen, begraven schatten, metaaladeren in mijnen of in waterarme streken onderaardsche bronnen te ontdekken en voor den dag te brengen. Men gebruikt voor zulke wichelroeden vorkvormig gesneden takken van Hazelaar, Lijsteibes, egedoorn, of Els, soms ook van Vogellijm, vat ze met beide handen aan bij de gevorkte uiteinden en laat den hoofdtak, die zich vorkvormig heeft verdeeld, los. In de richting, waarheen die laatste zich buigt, is de gezochte bron, de metaalader of de verborgen schat te vinden! ^

Een ook tegenwoordig nog veel gebruikt, bijgeloovig, maar zeer onschuldig middel is het klaverblad van vieren, dat zich soms tusschen de driebladige vertoont. De vinder daarvan gaat voor een gelukskind door, want hij krijgt door het gevonden klaverblad van vieren liefde en geluk. Ook beschut dat blaadje voor tooverij en bedrog. Als men op een Zondag vóór zonsopgang een klaverblad van vieren plukt en in zijn schoen legt, herkent men bij het daarop volgend kerkbezoek alle heksen van de plaats en kan zich tijdig voor haar in acht nemen. Ter bescherming van liet eigen lichaam, vooral tegen houwen en steken, werden en worden nu ook nog wel zoogenaamde amuletten uit het plantenrijk gebruikt, welke bij hem, die ze draagt, een uitwerking teweegbrengt, afwijkend van de werking der gewone natuurkrachten. \ ooral zijn als