is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke amuletten de bollen bekend van Zwaardleliën, Gladiolus, en van andere bol- en knolgewassen, welker verdroogde onde schubben een netvormig omhulsel om de versche schubben vormen, zooals dat bij veel Gladiolus- en OocMSSOorten 't geval is, en ook bij de looksoort Allium victorialis. De laatstgenoemde bol, die in het Duitsch den naam draagt van „Allermannsharnisch", werd in vroegeren tijd door krijgslieden om den hals gedragen, wijl men meende, dat door het pantser van stijve, dooreengeslingerde draden, op den bol te zien, werd aangeduid, dat ieder mensch, die zulk een bol als amulet droeg, tegen verwondingen als door een pantser of harnas beschut was. Ook werd dooi beigbewoners dit „allemansharnas als beschutting tegen boos weêr gedragen.

Tot deze amuletten behoort ook de Alruin, de wortel van een in ZuidEuropa groeiende Solanee, die den Latijnschen naam Mandragora draagt, en die reeds door de oude Grieken voor bijgeloovige doeleinden werd gebruikt. Deze wortel heeft den vorm van een naakt mensch en van de vier worteltakken werden twee met de beenen en twee met de armen eener menschelijke gedaante vergeleken. Om ze voor veel geld te kunnen verkoopen, werden de wonderlijkste verhalen omtrent het uitgraven van dezen wortel opgedischt. De graver moet zich met naar hot Westen gekeerd gelaat plaatsen op de plek, waar zulk een alruin groeit, en er met een zwaard driemaal omheen gaan. Daarna begint hij met het uitgraven van den wortel. Om dat te volvoeren, moet deze, zonder dat men eraan raakt, rondom door een goot worden omgeven en verder moet do wortel aan den staart van een zwarten hond worden gebonden. Door de beweging van den hond moet dan de wortel uit den grond worden gehaald. Bij het losrukken zou de alruinwortel een door merg en been dringend, verschrikkelijk gehuil aanheffen, zoodat het geraden was, zich daarbij de ooren dicht te houden. De door den hond uitgetrokken wortel kan daarna gerust door den mensch worden aangegrepen. Werd hij vroeger door de hand van een mensch aangeraakt, dan was deze een kind des doods. De voor de ontworteling gebruikte hond moet na korten tijd sterven. A\ ie een dergelijken wortel bezat, verschafte er zich eeuwige jeugd, liefde, gunst en geluk door; hij zou aan onvruchtbare vrouwen eene nakomelingschap bezorgen en ook een zeker middel zijn tegen het behekst worden. De wortel werd door rondtrekkende kooplieden verkocht en inca betaalde per stuk 50 tot 60 daalders. Hoe groot het aanzien was, waarin die alruinwortel in oude tijden stond, blijkt daaruit, dat de inzameling ervan door middel van een zwarten hond, in een geklemde teekening, op liet titelblad van een kostbaar Grieksch manuscript van 1 heophrastus prijkt, dat in de hofbibliotheek te Weenon wordt bewaard.

Bij deze tot persoonlijk voordeel sinds overoude tijden gebruikte middelen sluiten zich die aan, waardoor woonvertrekken, huizen, stallen en herdershutten tegen het inslaan van den bliksem, tegen brandgevaar en alle door boos weer veroorzaakte nadeelen zouden worden beschut, en die vroeger den naam Sagmina droegen. Voor 't meerendeel behooren hiertoe planten met harde, altijd groene bladeren, wat blijkbaar daarmee samenhangt, dat zulke bladeren zelfs na zwaren hagelslag niet beschadigd worden. Nadat men ook had gezien, dat bepaalde