Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne voorliefde voor tuinen. Met name worden geroemd de tuinen van Salomo en de koninklijke tuinen bij den uitgang van het dal Tyropoön. Deze, zoowel als de tuinen van Phoeniciërs, waren waarschijnlijk aangelegd volgens het voorbeeld van de Assyrische en Perzische tuinen. Bij de Perzen speelde de tuinaanleg een belangrijke rol. Men onderscheidde de in de buurt der woonhuizen meestal met vruchtboomen en bloemen beplante tuinen en de groote, met onze tegenwoordige parken te vergelijken zoogenaamde „paradijzen, waai in kleine gebouwen als zomerverblijven opgericht waren. Het met bosch bezette deel van deze paradijzen was zeer rijk aan wild en werd als jachtterrein gebruikt. In de nabijheid der gebouwen werden in metalen kooien mooie en zeldzame vogels verzorgd. Groot gewicht werd ook gehecht aan het water, dat de tuinen behoefden, en vooral in de paradijzen werden overal vijvers, beken

en fonteinen aangelegd,

Over de tuinen der oude Egyptenaren geven de steenen tafels 111 de koningsgraven van Teil el Amarna in Middel-Egypte zeer waardevolle inlichtingen. Zij zijn afkomstig uit de lilde eeuw v. O. en bevatten afbeeldingen van tuinen met regelmatige, gedeeltelijk rechthoekige, grootendeels echter viei kanto omtrekken, die zich bij de paleizen aansluiten en door muren en zuilengangen omsloten zijn. Zij zijn overvloedig van water voorzien, dat door afzonderlijke kanalen erheen wordt geleid. In het midden dor onderscheiden afdeelingen is dikwijls een vierkant waterbekken aangelegd, waarheen een steenen trap afdaalt en dat blijkbaar gebruikt werd, om erin te baden. Dit bassin wordt door wandelgangen omgeven, waarlangs dubbele rijen van schaduwgevende

boomen waren geplant.

Op de hier ingelaschte afbeelding (zie blz. 390) van een tuin van lell el Amarna naar Lepsius, herkent men Dadelpalmen, een Dom palm (Hyphaen>■ Thehaica), Olijven, Sy co mor en (Ficus sycoinorus), Wij ns t o kke n, Granaatappel boschjes en links boven in den hoek een ontbladerden boom, die waarschijnlijk een Abrikozeboom moet voorstellen. Een andere afbeelding van een tuin in Thebe laat liet vierkante middelveld zien, dicht met wijnstokken beplant, die, evenals in de Italiaansche wijngaarden, bcrceaux en laantjes vormen. Ook hier vormen nuttige planten het hoofdbestanddeel der aangeplante tuingewassen. In Teil el Amarna vindt men trouwens ook boomen in vierkante bakken op rijen langs de wegen gerangschikt, als in onze oranjerieën. Op andere afbeeldingen ziet men ook gefatsoeneerde boomen, afwisselend met obelisken en kiosken of tentjes, een tuinaanleg, die waarschijnlijk tot den voorhof van

een tempel heeft behoord.

In denzelfden tijd, waarin door de Grieken de Assyrische en Perzische

tuinen met bewondering werden beschreven, zag het er met den tuinaanleg in hun eigen land ver van schitterend uit. Het schijnt, dat zich in Griekenland eerst in den lateren, na-Homerischen tijd op het voorbeeld van de Oostersche tuinen iets van een zorgvuldigen tuinaanleg ontwikkelde. In de Odyssea van Homerus wordt de tuin van koning Alcinous geschetst, doch niet als een sier- en bloemtuin, maar als beplant met boomen, die sappige peren, zoete

Sluiten