is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen omtrent de schoonheid van den natuurlijken plantengroei en van de streek, waar zij zich openbaart, met name in bergstreken, en Pona, een tijdgenoot van Clusius, schildert in zijn beschrijving van den Monte Balclo in 1595 niet alleen de schoonheid der daar door hem ingezamelde planten, maar ook het heerlijke uitzicht van de toppen van 't gebergte, zooals een modern toerist bet nauwelijks liefelijker zou kunnen doen; maar dit waren toch maar enkele voorloopers van de geweldige omkeering, die in zake de waardeering van landschappelijk schoon zou plaats hebben.

De algemeene verandering in den smaak in dit opzicht dateert pas uit

De tnin bij het lustslot Schönbiunn bij Weenen, in 1743 aangelegd. Zie blz. 400.

den tijd, waarin de Hollandsche schilders, vooral Gooyen en Kuysdael omstreeks het midden der 17de eeuw landschapsschilderingen uit hun vaderland met een bepaalde stemming in 't leven riepen, en dit niet alleen als achtergrond voor hun schilderijen, maar in hun natuurlijke schoonheid ook als middel- en voorgrond, en Kuysdael vooral met het oog op de heerlijkheid van den boomgroei.

De plannen tot toepassing van den toen optredenden natuurzin op den aanleg der tuinen moeten worden toegeschreven aan Baco van ehulam, die in een daarover handelend geschrift den tot nu toe algemeen gebruikelijken, architectonischen, vooral l''ransclion tuinstijl als gekunsteld, onnatuurlijk en vervelend afkeurde, en voor de invoering van een natuurlijken stijl naar liet